W najnowszym komunikacie ZUS informuje, że od 1 marca emerytury i renty zostaną ponownie podniesione. Zmiany te są automatycznie wprowadzane przez urząd, więc nie ma potrzeby składania żadnych dodatkowych dokumentów i wniosków. Wysokość świadczeń wzrośnie o 12,12 procent.

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe, takie jak emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, socjalne, oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Dodatkowo waloryzacji podlegają także dodatki do tych świadczeń, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur 2024

Wartość świadczenia, jakie przysługiwało na koniec lutego danego roku, jest mnożona przez wskaźnik waloryzacji. Ten wskaźnik zależy od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów z poprzedniego roku, zwiększonej o co najmniej 20 procent rzeczywistego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. W marcu 2024 roku emerytury i renty zostaną podniesione procentowo. Ostateczna wartość wskaźnika, ustalona na 112,12 procent, została opublikowana w komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na jakie świadczenia wpłynie waloryzacja?

Waloryzacja spowoduje wzrost między innymi:

  • Najniższej emerytury, renty rodzinnej, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej – z 1588,44 zł do 1780,96 zł,
  • Najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – po waloryzacji wyniesie 1335,72 zł,
  • Kwoty granicznej, która decyduje o odebraniu prawa do świadczenia uzupełniającego (tzw. 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji) – po waloryzacji wzrośnie do 2419,33 zł,
  • Świadczenia honorowego dla stulatków – osoby, które osiągną setne urodziny po 29 lutego tego roku, otrzymają 6246,13 zł miesięcznie,
  • Dodatku dla sieroty zupełnej – z 553,30 zł do 620,36 zł,
  • Dodatku pielęgnacyjnego oraz dodatku za tajne nauczanie – z 294,39 zł do 330,07 zł,
  • Dodatku pielęgnacyjnego dla inwalidy wojennego uznawanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – z 441,59 zł do 495,11 zł,
  • Ryczałtu energetycznego – z 255,17 zł do 299,82 zł.

Co zrobić, aby świadczenie zostało zwaloryzowane?

Świadczenia zostaną poddane waloryzacji automatycznie, nie trzeba więc składać wniosków. Każdy emeryt i rencista, który miał prawo do otrzymania świadczenia z ZUS na dzień 29 lutego, otrzyma decyzję informującą o nowej wysokości swojej emerytury lub renty. Wysyłka decyzji dotyczących waloryzacji rozpocznie się nie wcześniej niż w kwietniu.

Wraz z decyzjami dotyczącymi waloryzacji ZUS wyśle także decyzje odnośnie przyznania tzw. trzynastej emerytury. Informacje dotyczące wysokości waloryzacji będzie można wcześniej sprawdzić na swoim koncie w Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.