Wzrost inflacji powoduje, że kwota świadczeń społecznych szybko rośnie. Dotyczy to również renty alkoholowej. Od marca tego roku wypłaty osiągną prawie 1800 zł brutto. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić.

Renta alkoholowa jest przyznawana osobom, które z powodu szkód zdrowotnych wynikających z uzależnienia od alkoholu nie są zdolne do podjęcia pracy. Może to być spowodowane "naruszeniem sprawności organizmu", takim jak zapalenie trzustki lub zespół Ortella, znany jako obłęd alkoholowy. Dodatkowo osoba ubiegająca się o to świadczenie musi być oceniona jako ktoś, kto "nie ma szans na odzyskanie zdolności do pracy".

Proces wnioskowania o taką rentę zwykle obejmuje skomplikowane badanie stanu zdrowia i możliwości wykonywania pracy zawodowej. Przepisy ubezpieczeń społecznych nie wykluczają osób z trudnościami związanymi z nadużywaniem alkoholu. Ważne jest jednak, aby spełnić kryteria niezdolności do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu.

Warunki otrzymania renty alkoholowej

Zgodnie z przepisami, choroba alkoholowa musi pojawić się w trakcie okresów składkowych lub bezskładkowych, lub w ciągu 18 miesięcy od ich zakończenia.

Kolejny warunek dotyczy doświadczenia zawodowego. Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie ma mniej niż 20 lat w momencie wystąpienia niezdolności do pracy, wymagany staż pracy wynosi 1 rok. Jeśli osoba jest w wieku między 20 a 22 lat, wymagany staż wzrasta do 2 lat, a dla osób w wieku 22-25 lat - do 3 lat. Z kolei, jeśli wiek osoby ubiegającej się o rentę alkoholową wynosi między 25 a 30 lat, wymagany staż to 4 lata, a dla osób powyżej 30 lat - minimum 5 lat doświadczenia zawodowego.

Ostateczną ocenę przeprowadza komisja medyczna, która może sklasyfikować chorego do jednej z dwóch kategorii:

  • Częściowo niezdolny do pracy,
  • Całkowicie niezdolny do pracy.

Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Komu przysługuje renta alkoholowa?

Renta alkoholowa może być przyznana osobom, które cierpią z powodu skutków alkoholizmu, co uniemożliwia im podjęcie pracy zarobkowej. Jednak o możliwości przyznania takiej renty decyduje indywidualna ocena stanu zdrowia chorego. Poważnymi powikłaniami alkoholizmu, które mogą uniemożliwiać pracę, są choroby takie jak marskość wątroby, zespół abstynencyjny (delirium tremens), przewlekłe zapalenie trzustki, uszkodzenia układu nerwowego lub inne uszkodzenia narządów wewnętrznych.

Stan zdrowia ubezpieczonego oraz jego zdolność do pracy muszą być ocenione. ZUS może przyznać rentę ze względu na częściową lub całkowitą niezdolność do pracy wynikającą z naruszenia sprawności organizmu. Kryteria obejmują:

  • uzyskanie orzeczenia o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy;
  • spełnienie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, zależnego od wieku w momencie powstania niezdolności do pracy;
  • udowodnienie, że stwierdzona niezdolność do pracy pojawiła się w okresach składkowych lub nieskładkowych, określonych przez przepisy.

W procesie wnioskowania o rentę alkoholową, decyzję o jej przyznaniu podejmuje lekarz orzecznik oraz komisja medyczna.

Wysokość renty alkoholowej w 2024 roku

Wysokość renty alkoholowej jest uzależniona od stopnia niezdolności do pracy. Do końca lutego bieżącego roku świadczenie wynosi 1588 zł brutto dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i 1191 zł dla osób częściowo niezdolnych. Jednak od 1 marca 2024 roku po waloryzacji, renta alkoholowa wzrośnie odpowiednio do 1780,96 zł brutto i 1335,72 zł brutto.

Według danych udostępnionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, liczba osób korzystających z renty alkoholowej zmniejsza się w ostatnich latach. W 2019 roku z tego świadczenia skorzystało 4,3 tys. osób, a w 2023 roku liczba ta spadła do 3 tysięcy.