Dodatek mieszkaniowy to świadczenie, które ma z założenia pomóc w ponoszeniu kosztów związanych z utrzymaniem posiadanego lub wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Jednym z kryteriów uzyskania dodatku mieszkaniowego jest odpowiedni próg dochodowy, którego nie wolno przekroczyć. W lutym 2024 r. próg ten zostanie podniesiony, co oznacza, że większa liczba osób będzie mogła skorzystać z dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy 2024. Co to jest? Komu się należy? [KRYTERIA]

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem wypłacanym przez samorządy (gminy, miasta). Aby go otrzymać, trzeba łącznie spełnić trzy wymogi:

 • trzeba posiadać tytuł prawny do danego lokalu i ponosić wydatki związane z jego utrzymaniem
 • lokal, w którym mieszkamy, musi mieć określony metraż (czyli nie może przekroczyć maksymalnej liczby metrów kwadratowych powierzchni)
 • nasze dochody nie mogą przekroczyć określonego progu.

Poniżej dokładnie omawiamy każde z poszczególnych kryteriów.

Dodatek mieszkaniowy 2024. Tytuł prawny do lokalu

Dodatek mieszkaniowy należy się osobom, które posiadają tytuł prawny do mieszkania lub domu. Mogą się o niego ubiegać:

 • właściciele mieszkania lub domu jednorodzinnego,
 • osoby posiadające spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
 • osoby wynajmujące lub podnajmujące lokal,
 • osoby oczekujące na mieszkanie socjalne,
 • inne osoby, które posiadają tytuł prawny do danego lokalu i ponoszą wydatki związane z jego utrzymaniem.

Dodatek mieszkaniowy 2024. Ile metrów na osobę? [METRAŻ]

Tytuł prawny do lokalu te pierwszy warunek, który należy spełnić, aby dostać dodatek mieszkaniowy. Kolejny warunek dotyczy odpowiedniej wielkości mieszkania lub domu.

Powierzchnia lokalu powinna wynosić:

 • dla jednej osoby - 35 mkw, maksymalnie 45,50 mkw,
 • dla dwóch osób - 40 mkw, maksymalnie 52 mkw,
 • dla trzech osób - 45 mkw, maksymalnie 58,50 mkw,
 • dla czterech osób -50 mkw, maksymalnie 71,50 mkw,
 • dla pięciu osób - 55 mkw, maksymalnie 84,50 mkw,
 • dla sześciu osób - 60 mkw maksymalnie 91 mkw.

Jeśli w mieszkaniu lub domu mieszka więcej osób (od 7 w górę), to dla każdej kolejnej osoby powierzchnia może zwiększać się o 5 mkw. Ponadto, jeżeli mieszkanie zamieszuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub, gdy jej niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju, wtedy powierzchnię lokalu powiększa się o 15 mkw. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Ważne

Uwaga! Rada gminy może podwyższyć maksymalną dopuszczalną powierzchnię użytkową mieszkania albo domu lub maksymalny dopuszczalny stopień jej przekroczenia. Dowiedz się w swoim urzędzie gminy albo miasta, czy jest taka uchwała.

Dodatek mieszkaniowy. Progi dochodowe

Trzecim warunkiem ubiegania się o dodatek mieszkaniowy są odpowiednie dochody osób zamieszkujących lokal. Nie mogą one przekroczyć określonego progu w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Średni miesięczny dochód - z ostatnich 3 miesięcy - na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w gospodarce narodowej dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek mieszkaniowy - obecne progi:

 • 1903,85 zł - dla rodzin,
 • 2538,46 zł - dla osób samotnych.

Dodatek mieszkaniowy 2024. Nowe progi [od lutego 2024]

W 2024 roku próg dochodowy, od którego zależy uzyskanie dodatku mieszkaniowego, zostanie podwyższony ze względu na wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W ustawie budżetowej na 2024 rok zapisano, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. wzrośnie o 12,3 proc. w stosunku do 2022 r. To oznacza, że progi dochodowe dla dodatku mieszkaniowego wzrosną w 2024 r. O ile konkretnie? O tym dowiemy się w lutym 2024 r. z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego.

Jeżeli prognozy budżetowe potwierdzą się, to przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniesie 7 126,72 zł. Oznaczałoby to, że ustalane od tej kwoty progi dochodowe dla dodatków mieszkaniowych na 2024 r. wyniosą:

 • gospodarstw osób samotnych - 2 138,02 zł (czyli 30 proc. z 7 126,72 zł).
 • dla gospodarstw wieloosobowych - 2 8 50,70 zł (czyli 40 proc. z 7 126,72 zł).

Ważne

Uwaga! Rada gminy - w drodze uchwały - może podwyższyć średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego uprawniający do uzyskania dodatku mieszkaniowego. Aby dowiedzieć się, czy taka uchwała została podjęta w naszej gminie, powinniśmy skontaktować się z urzędem.

Dodatek mieszkaniowy 2024. Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego składa się w ośrodku pomocy społecznej lub w urzędzie gminy w miejscu naszego zamieszkania.

Do wniosku trzeba dołączyć następujące dokumenty:

 • deklarację o dochodach gospodarstwa domowego wg wzoru uchwalonego przez radę gminy,
 • dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków związanych z zajmowaniem lokalu,
 • dokumenty potwierdzające powierzchnię użytkową domu lub oświadczenie o powierzchni użytkowej domu.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy? [KWOTY]

Wysokość dodatku mieszkaniowego nie jest stała i zależy od:

 • dochodów osób zamieszkujących lokal
 • liczby osób mieszkających w lokalu,
 • wysokości wydatków na utrzymanie mieszkania
 • stawek czynszu najmu w mieszkaniowym zasobie gminy.

W 2023 roku średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła od 250 do 380 zł. To oznacza, że w skali roku można otrzymać nawet 4560 zł. Dodatek mieszkaniowy jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przez jaki czas wypłacane jest świadczenie? Dodatek przyznawany jest na okres 6 miesięcy i wypłacany jest z góry do 10. każdego miesiąca objętego świadczeniem. O dodatek mieszkaniowy można aplikować wiele razy.

Dodatek mieszkaniowy 2024. Czy dostaniesz pieniądze na konto?

Zgodnie z przepisami ustawy o dodatkach mieszkaniowych, dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny. Wyjątek stanowi ryczałt za brak instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego, który jest wypłacany bezpośrednio do rąk osoby wnioskującej.