Rodzice mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie na dzieci w 2024 r. Chodzi o 400 plus, które można otrzymać bez konieczności spełniania kryterium dochodowego. Jest to dodatkowy zastrzyk pieniędzy, który jest wypłacany oprócz 800 plus. Komu się należy? Jakie kryteria trzeba spełnić, aby dostać 400 plus?

W roku 2024 rodzice najmłodszych dzieci mają szansę na dodatkowe wsparcie finansowe. Chodzi o 400 zł zniżki w opłacie za opiekę nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Ważne jest, że prawo do tego dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny, ale istnieją określone warunki, które trzeba spełnić.

400 plus na dziecko 2024. Komu przysługuje? [KRYTERIA]

Dofinansowanie przysługuje opiekunom prawnym dziecka, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna. Z tej racji świadczenie 400 plus bywa nazywane "żłobkowym". Bardzo ważnym kryterium przyznania 400 plus jest wymóg, aby na dane dziecko nie został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO).

Kto może skorzystać z 400 plus (żłobkowego) w 2024 r.?

Dodatkowe świadczenie w wysokości 400 zł przysługuje na:

  • pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie (jedynak)
  • pierwsze dziecko w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko rodzic otrzymuje świadczenie z RKO,
  • drugie i kolejne dziecko w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy (a więc nie przysługuje na nie jeszcze świadczenie z RKO),
  • drugie i kolejne dziecko w rodzinie, które ma więcej niż 35 miesięcy i zostało już na nie pobrane świadczenie z RKO w łącznej przysługującej wysokości.

Co ważne, opiekunowie mogą wybrać, z jakiego świadczenia na dziecko chcą skorzystać – 400 plus czy RKO.

Jak długo można pobierać żłobkowe?

Świadczenie 400 plus przysługuje nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4. rok życia.

400 plus 2024. Jak dostać żłobkowe? [WNIOSEK]

Rodzice, którzy chcą ubiegać się o świadczenie 400 plus (żłobkowe), muszą złożyć w tym celu wniosek. Muszą też pamiętać o innych ważnych wymogach proceduralnych.

Jak złożyć wniosek o 400+?

  • rodzice muszą złożyć wniosek elektronicznie (wyłącznie! Nie ma możliwości złożenia papierowego wniosku)
  • rodzice muszą zwrócić uwagę, aby placówka, do której uczęszcza dziecko była ujęta w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych; także dzienny opiekun powinien być wpisany do odpowiedniego wykazu
  • wniosek można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zaczyna korzystać z opieki, a ZUS przyznaje dofinansowanie od tego dnia lub od miesiąca złożenia wniosku, jeśli jest to w ciągu 2 miesięcy.

Wnioski, które należy złożyć w celu uzyskania świadczenia, mają symbole: DZ-R (dla matki i ojca dziecka), DZ-O (dla osób sprawujących pieczę zastępczą, opiekunów prawnych, faktycznych lub innych osób, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem), DZ-D (dla dyrektora: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego).

Żłobkowe 2024. Ile można zyskać? [KWOTA]

  • Wartością dofinansowania wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie przekracza opłaty ponoszonej przez rodziców za opiekę.
  • Kwota ta nie obejmuje opłat za wyżywienie.
  • Całość świadczenia żłobkowego jest przekazywana bezpośrednio na konto podmiotu prowadzącego placówkę lub opiekuna. To oznacza, że opiekunowie nie otrzymują 400 plus do ręki.