● Kiedy jednorazowy dodatek pieniężny zostanie podzielony
● W jaki sposób wypłata dodatku zależy od dochodu świadczeniobiorcy
● Jak ZUS dokona przeliczenia i czy będzie mu podlegała pełna, czy zmniejszona kwota świadczenia
● Czy można jednocześnie skorzystać z waloryzacji i nowej kwoty bazowej
Reklama
Wraz z dwójką braci jestem uprawniony do renty rodzinnej, która na koniec lutego 2016 r. wyniosła 960,90 zł. Czy każdy z nas otrzyma w marcu jednorazowy dodatek pieniężny w wysokości 300 zł?
Do renty rodzinnej będzie przysługiwał jeden dodatek pieniężny w wysokości 300 zł - w powyższym przypadku po 100 zł dla każdej osoby. Jeśli bowiem do tego świadczenia ma prawo więcej niż jedna osoba, jego wysokość podlega podziałowi w równych częściach pomiędzy uprawnionych członków rodziny. Analogiczny podział stosuje się do jednorazowego dodatku pieniężnego, tj. dzieli się go w częściach równych na wszystkich uprawnionych członków rodziny. W jego wyniku każdy z trzech braci otrzyma po 100 zł dodatku.

Reklama
Podstawa prawna
Art. 4 ustawy z 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (Dz.U. poz. 188).
Pobieram emeryturę w minimalnej gwarantowanej wysokości. Dorabiam też na umowie-zleceniu, ale wysokość uzyskiwanych zarobków (ok. 1800 zł brutto miesięcznie) nie skutkuje nawet zmniejszeniem emerytury. Wiem, że w marcu br. ZUS wypłaci jednorazowe dodatki dla osób pobierających niskie świadczenia. Czy będzie przy tym badał wysokość innych dochodów?
W związku z tym, że przysługująca panu emerytura na koniec lutego 2016 r. nie przekroczy 900 zł, ZUS wypłaci jednorazowy dodatek w maksymalnej wysokości 400 zł. Ustalając, czy i w jakiej wysokości taki dodatek przysługuje osobie uprawnionej do świadczenia, ZUS uwzględnia wyłącznie kwotę pobieranego świadczenia na koniec lutego 2016 r. Chodzi o jego kwotę brutto (a więc przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) wraz z przysługującymi dodatkami, ale przed dokonaniem potrąceń (w tym egzekucyjnych), a także zmniejszenia w związku z osiąganiem przychodu. Dla wypłaty jednorazowego dodatku oraz jego wysokości nie ma natomiast znaczenia inny dochód świadczeniobiorcy, w tym również ten uzyskiwany z działalności objętej obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.
Podstawa prawna
Art. 2 ust. 2 ustawy z 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (Dz.U. poz. 188).
Jestem uprawniona do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i jednocześnie pracuję. W związku z uzyskiwanym przychodem od kilku miesięcy ZUS zmniejsza mi rentę o ponad 400 zł. Czy w marcu zwaloryzuje pełną, czy zmniejszoną kwotę świadczenia?
ZUS w marcu 2016 r. zwaloryzuje pełną kwotę świadczenia, bez uwzględnienia zmniejszenia związanego z osiąganym przychodem. Corocznej waloryzacji podlega bowiem kwota świadczenia przysługującego na koniec lutego 2016 r. w wysokości ustalonej przed dokonaniem potrąceń (w tym egzekucyjnych) oraz zmniejszenia w związku z osiąganiem przychodu przekraczającego 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Podstawa prawna
Art. 88 i 89 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.).
Urodziłem się w 1948 r. Wiek emerytalny wymagany do przyznania emerytury ustalanej na dotychczasowych zasadach ukończyłem już kilka lat temu. W lutym br. spełniłem warunek wymaganego stażu ubezpieczeniowego, a 2 marca zgłosiłem wniosek o emeryturę. Czy obejmie mnie tegoroczna waloryzacja i zastosowana zostanie nowa kwota bazowa?
Przyznane panu świadczenie nie będzie podlegało tegorocznej waloryzacji, ale zostanie obliczone przy zastosowaniu nowej kwoty bazowej obowiązującej od 1 marca 2016 r., wynoszącej 3408,62 zł.
Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2016 r. obejmuje bowiem świadczenia przyznane na wniosek zgłoszony przed tym dniem, o ile prawo do tych świadczeń powstało najpóźniej 29 lutego 2016 r. Prawo do emerytury powstaje zaś w dniu spełnienia wszystkich wymaganych warunków, nie wcześniej jednak niż w miesiącu, w którym następuje zgłoszenie wniosku o przyznanie tego świadczenia. W przypadku jego złożenia w marcu 2016 r., mimo spełnienia wszystkich wymaganych warunków w poprzednim miesiącu, prawo do emerytury powstanie więc od 1 marca 2016 r. Tym samym świadczenie to nie będzie podlegało waloryzacji przeprowadzanej w tym miesiącu.
Należy jednak podkreślić, że wszystkie świadczenia obliczane na dotychczasowych zasadach (uzależnione m.in. od długości okresów składkowych i nieskładkowych, wysokości wynagrodzeń uwzględnianych w podstawie wymiaru świadczenia oraz aktualnej kwoty bazowej), do których prawo powstanie po 29 lutego 2016 r., zostaną obliczone od nowej kwoty bazowej obowiązującej od 1 marca 2016 r., wynoszącej 3408,62 zł, a więc wyższej od dotychczasowej (3308,33 zł) o prawie 100 zł.
W związku z tym, że tegoroczna waloryzacja świadczeń w bardzo niewielkim stopniu je podwyższa, dzięki zastosowaniu do obliczenia pana emerytury nowej kwoty bazowej świadczenie to będzie znacznie wyższe, niż gdyby było obliczone jeszcze w lutym i zwaloryzowane od 1 marca br.
Podstawa prawna
Art. 20 pkt 1 lit. b i art. 88 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.).