W marcu, tak jak co roku, emeryci, renciści i inni uprawnieni oczekują na waloryzację swoich świadczeń przez ZUS. Obecne podwyżki będą jednak niestety śladowe – wyniosą od 2 do 5 zł. Wszystko przez to, że wskaźnik waloryzacji świadczeń z zabezpieczenia społecznego od lat opiera się przede wszystkim na danych dotyczących wzrostu cen, a w mniejszym zakresie na podwyżce płac. W związku z tym, że obecnie odnotowujemy nie inflację, a deflację, podwyżki dla świadczeniobiorców praktycznie wynikają tylko z tego drugiego parametru.
W tej sytuacji ustawodawca zdecydował się na doraźne wsparcie emerytów, rencistów i innych uprawnionych – choć tylko tych, którzy pobierają najniższe świadczenia. Przyznany zostanie im uzupełniający dodatek pieniężny. Prawo do niego oraz zasady jego wypłaty reguluje ustawa z 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (Dz.U. poz. 188), która weszła w życie 1 marca 2016 r.
Warunki przyznawania tego jednorazowego dodatku zostały określone dosyć rygorystycznie. Otrzymają go bowiem wyłącznie te osoby, których świadczenia nie przekraczają wyznaczonego progu (2000 zł). Ponadto przepisy ustanawiają zasadę, że badając uprawnienie do jego uzyskania, należy brać pod uwagę wszystkie świadczenia otrzymywane przez daną osobę – wypłacane kwoty świadczeń podlegają zsumowaniu, i to w wartościach brutto, a jeśli łącznie przekraczają 2000 zł, dodatek nie przysługuje. Wysokość tego wsparcia będzie więc zależeć od ogólnej kwoty przyznanych świadczeń. W efekcie dodatek wyniesie od 50 do 400 zł.
Od marca podwyższeniu ulega też kwota bazowa wykorzystywana do obliczania emerytur na dotychczasowych zasadach (m.in. dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.). Jest ona wyższa o nieco ponad 100 zł od poprzednio obowiązującej (do 29 lutego 2016 r. było to 3308,33 zł, obecnie – 3408,62 zł). Ci emeryci, którzy dorabiali po przyznaniu emerytury, mogą złożyć wniosek o ponowne obliczenie swojego świadczenia z uwzględnieniem tej nowej kwoty. Ponieważ tegoroczna waloryzacja świadczeń podwyższa je w niewielkim stopniu, dzięki zastosowaniu nowej kwoty bazowej świadczenie to będzie znacznie wyższe niż w przypadku dokonania samej tylko waloryzacji.