Od 2019 r. 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji nie było waloryzowane. W 2024 r. zmienią się kryteria przyznawania świadczenia. Kwota też może ulec zmianie.

500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Nowe zasady od 2024 r.

Jak donosi money.pl 2024 r. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, w tym seniorów czekają zmiany. Ma wkrótce wzrosnąć limit uprawniający do otrzymania świadczenia. Wzrost ma sięgać co najmniej wskaźnika prognozowanej inflacji, czyli 12,3 proc. Kryterium powinno wzrosnąć do 2423,21 zł brutto. Aby otrzymać 500 plus w pełnej kwocie, emerytura lub renta nie mogłaby przekroczyć 1923,21 zł brutto. Rząd ma rozważać również podniesienie kwoty samego świadczenia.

500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dla kogo, w jakiej kwocie?

500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jest to forma wsparcia finansowego, które ma na celu pomóc osobom, które ze względu na swoje fizyczne lub psychiczne ograniczenia są niezdolne do samodzielnego utrzymania się. Świadczenie uzupełniające ma na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych takich jak żywność, mieszkanie, opieka medyczna itp.

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobie, która nie jest uprawniona do emerytury ani renty i nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub ma takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 2157,80 zł. Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługuje w wysokości 500 zł.

Jeśli osoba pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1 657,80 zł, a nie przekracza 2 157,80 zł, to wysokość świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji będzie niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między kwotą 2 157,80 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń.

Świadczenie uzupełniające można otrzymać, jeśli:
• ukończono 18 lat,
• stwierdzono niezdolność do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
• nie jest się uprawnionym do emerytury ani renty,
• nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jest się uprawnionym do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych, albo jest się uprawnionym do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 2 157, 80 zł,
• osoba ma miejsce zamieszkania w Polsce,
• osoba ma polskie obywatelstwo lub prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jest obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub ma zalegalizowany pobyt w Polsce.

Przy ustalaniu kwoty 2 157,80 zł ZUS nie bierze pod uwagę kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.