Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to forma wsparcia finansowego, która ma na celu pomóc osobom, które ze względu na swoje fizyczne lub psychiczne ograniczenia są niezdolne do samodzielnego utrzymania się. Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przyznawane jest w celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych takich jak żywność, mieszkanie, opieka medyczna itp. Dla kogo przyznawane jest świadczenie uzupełniające i w jakiej wysokości?

Świadczenie uzupełniające 500 plus – dla kogo, jaka kwota

ZUS przypomina, iż świadczenie uzupełniające przysługuje osobie, która nie jest uprawniona do emerytury ani renty i nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub ma takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 2157,80 zł. Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługuje w wysokości 500 zł.

Jeśli osoba pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1 657,80 zł, a nie przekracza 2 157,80 zł, to wysokość świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji będzie niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między kwotą 2 157,80 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń.

Świadczenie uzupełniające 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie

Świadczenie uzupełniające można otrzymać, jeśli:

  • ukończono 18 lat,
  • stwierdzono niezdolność do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • nie jest się uprawnionym do emerytury ani renty;
  • nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jest się uprawnionym do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych, albo jest się uprawnionym do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 2 157, 80 zł;
  • osoba ma miejsce zamieszkania w Polsce;
  • osoba ma polskie obywatelstwo lub prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jest obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub ma zalegalizowany pobyt w Polsce.

Ważne

Przy ustalaniu kwoty 2 157,80 zł ZUS nie bierze pod uwagę kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.

Komu nie przysługuje świadczenie uzupełniające 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności – z wyjątkiem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Ważne

Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację. Niezdolności do samodzielnej egzystencji stwierdza orzeczeniem lekarz orzecznik ZUS.

Świadczenie uzupełniające 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – gdzie złożyć wniosek, jakie dokumenty
Wniosek można złożyć:
• osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu)
• za pośrednictwem operatora pocztowego.
Do wniosku o świadczenie uzupełniające należy dołączyć
• orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji
• albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
• albo wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo
• jeśli masz prawo do emerytury lub renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze – dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.
• orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
• orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli nie ma orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji albo upłynął okres, na który zostało ono wydane, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np.:
- kartę badania profilaktycznego,
- dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.Jeśli osoba posiada może także dołączyć orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie uzupełniające 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – kiedy decyzja, od kiedy dodatek

Decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Okolicznością taką może być uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie uzupełniające zostanie Ci przyznane od miesiąca, w którym spełnisz wymagane warunki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłosisz wniosek o to świadczenie.