Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę osobie, której brakuje nie więcej niż 4 lata do emerytury. Jednak ta ochrona przed wypowiedzeniem nie ma charakteru absolutnego, a przestaje obowiązywać w przypadku, gdy pracownik osiągnął wiek emerytalny.

Pracownicy, którym brakuje mniej niż czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, mają zapewniona trwałość zatrudnienia pod warunkiem, że z osiągnięciem tego wieku okres zatrudnienia będzie umożliwiał im uzyskanie prawa do emerytury. Warunkiem jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - bez znaczenia jednak, czy jest to kontrakt zawarty na czas określony, nieokreślony czy na okres próbny. Nie liczy się także wymiar etatu (może to być nawet 1/4), a jeśli dana osoba jest zatrudniona jednocześnie u kilku pracodawców, korzysta z ochrony u każdego z nich.

Ochrona przedemerytalna nie obowiązuje jednak, jeśli pracownik uzyskał prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Czy wystarczy samo orzeczenie o niezdolności do pracy, aby zwolnić pracownika, dowiesz się tutaj>> Także w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy przyszły emeryt nie ma ochrony, chyba że chodzi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu (wyrok Sądu Najwyższego z 16 marca 2010 r., I PZP 2/10).

Wreszcie pracownik w wieku przedemerytalnym straci pracę, jeżeli istnieją przesłanki do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Kiedy dokładnie można zwolnić dyscyplinarnie pracownika, dowiesz się tutaj>>, a także, gdy istnieją podstawy do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia bez jego winy.

Co robić, jeśli pracodawca zwolnił cię pomimo okresu ochronnego, dowiesz się tutaj>>

Ochrona przestaje natomiast w ogóle działać, gdy pracownik osiągnął już wiek emerytalny - co nie oznacza, że taką osobę można po prostu zwolnić z pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony musi być bowiem przede wszystkim uzasadnione - pracodawca musi więc wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy z daną osobą, niezależnie od jej wieku. Ponadto prawo pracy nakazuje pracodawcy równo traktować pracowników w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy - bez względu między innymi właśnie na wiek. W związku z tym wskazanie przez pracodawcę (w uzasadnieniu wypowiedzenia) osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego jako jedynej przyczyny zwolnienia może zostać uznane za dyskryminację.

>>Koniecznie przeczytaj tekst: Zostałeś niesłusznie zwolniony? Zobacz, jak odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę

Dopuszczalne jest natomiast zwolnienie pracownika, który nabył uprawnienia emerytalne, jeśli w zakładzie przeprowadzane są zwolnienie grupowe, jest to dopuszczalne. Ich kryteria powinny być tylko sprawiedliwe i niedyskryminujące, czyli nie jest wskazane, aby odnosiły się między innymi do wieku pracowników.