Najniższa emerytura, czyli inaczej emerytura minimalna to świadczenie wypłacane przez ZUS po spełnieniu określonych wymagań. Ile wynosi i komu jest przyznawane – wyjaśniamy to poniżej.

Najniższa emerytura – dla kogo

Najniższą emeryturę mogą otrzymać osoby, które spełnią dwa podstawowe warunki: osiągnęły wiek emerytalny i wykażą odpowiednią liczbę przepracowanych lat.

Wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Drugi warunek, czyli odpowiedni staż pracy również jest zróżnicowany ze względu na płeć. Kobiety, aby otrzymać najniższą emeryturę muszą wykazać 20 lat składkowych, a mężczyźni – 25.

Co ważne, okresy nieskładkowe nie mogą wynosić więcej niż 1/3 okresów składkowych.

Jeśli emeryt spełni te kryteria, a należne świadczenie wyliczone przez ZUS będzie niższe niż ustalona kwota najniższej emerytury, jego wypłata zostanie automatycznie podniesiona do tej kwoty.

Najniższa emerytura – ile wynosi

Kwota najniższej emerytury jest waloryzowana co roku. Obecnie, od 1 marca 2022 roku najniższa emerytura w Polsce wynosi 1338,44 zł brutto. Emeryci, którzy otrzymują kwotę minimalnej emerytury zobaczą więc na koncie kwotę 1217,98 zł.

Pozostałe kwoty świadczeń emerytalno-rentowych wynoszą:

  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1003,83 zł;
  • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 1606,13 zł;
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 1204,60 zł.
Osoby, które pobierają emeryturę matczyną również otrzymują ją w wysokości kwoty najniższej emerytury na dany rok.

Przypomnijmy, że emerytura matczyna przysługuje kobietom, które urodziły i wychowały minimum czworo dzieci. Dzieci te muszą przebywać w Polsce, a władza rodzicielska nigdy nie była rodzicom ograniczona.

Emeryturę matczyną otrzymać także ojcowie, którzy wychowali minimum czwórkę dzieci, w sytuacji, gdy ich matki albo zmarły albo odeszły i nie zajmowały się dziećmi.

Emerytura bez lat pracy

Jeśli emeryt nie przepracował odpowiedniej liczby lat, o której wspominaliśmy wyżej – ZUS wypłaci mu emeryturę w kwocie, którą wypracował i jeśli będzie niższa niż emerytura minimalna – nie podwyższy świadczenia. Emerytury minimalnej nie osiągną więc osoby, które:

  • pracowały mniej niż 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn,
  • pracowały „na czarno” lub na podstawie umowy o dzieło, od której nie są odprowadzane składki ZUS
  • dużo chorowały – od zasiłków chorobowych nie odprowadza się składek
  • korzystały z wielu urlopów bezpłatnych (w tym urlopów wychowawczych i innych umożliwiających opiekę nad dziećmi)

Do okresów nieskładkowych zalicza się także okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, a także studiów, w tym studiów doktoranckich.

Dokłada lista okresów składkowych i nieskładkowych znajduje się tutaj >>>>