- Rząd planuje waloryzację rent i emerytur na poziomie 13,8% w marcu 2023 r. z minimalną podwyżką gwarantowaną na poziomie 250 zł, wynika z projektowanej nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na IV kw., podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

"W ramach waloryzacji świadczeń w 2023 r., proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany te będą polegały w szczególności na:

- podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:

* 1 588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,

* 1 191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

- zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 250 zł" - czytamy w wykazie.

Wskazano, że "proponowane rozwiązanie zapewnia zachowanie realnej wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnym dodatkowym wsparciu świadczeniobiorców o najniższych świadczeniach".

Obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 113,8%. Jednocześnie proponuje się, aby gwarantowana kwota podwyżki wynosiła 250 zł, podano także.

Wskaźnik waloryzacji na poziomie 113,8% został zapisany w projekcie przyszłorocznej ustawy budżetowej, który trafił do Sejmu.