Emeryt albo rencista, który podejmuje pracę zarobkową nie może przekroczyć kwot granicznych, powyżej których ZUS zmniejszy lub wstrzyma mu wypłatę świadczenia.

Większości dorabiających emerytów i rencistów nie obowiązują limity ZUS. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą bowiem osiągać przychody dowolnej wysokości. Co więcej, mają taką możliwość także wtedy, gdy pobierają na przykład - jako świadczenie korzystniejsze dla nich niż emerytura - rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną.

Dowiedz się też, czy renta socjalna może być zmniejszona i czy należy zsumować przychód z dwóch umów>>

Bez zważania na graniczne progi mogą dorabiać również osoby pobierające:

 • rentę inwalidy wojskowego,
 • rentę inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową,
 • renty rodzinne przysługując po osobach uprawnionych do tych świadczeń, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową.

Dowiedz się też, czy zapomoga spowoduje zawieszenie emerytury>>

Ograniczenie możliwości zarobkowania nie dotyczy także emerytów i rencistów, którzy uzyskują przychody z tytułu wykonywania pracy zarobkowej nieobjętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi - chodzi między innymi o umowę o dzieło, umowę z przeniesieniem praw autorskich i patentowych, umowę agencyjną lub umowę zlecenia, o ile rencista jest uczniem lub studentem i nie ukończył 26 lat.

Kogo obowiązują limity ZUS

Jednak emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści, którzy podjęli działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (między innymi umowa o pracę, agencyjna lub o dzieło), nie mogą już dorabiać bez ograniczeń, jeśli chcą pobierać świadczenie w pełnej wysokości.

W przypadku tych osób prawo do emerytury i renty oraz jego wysokość zależy od uzyskiwanych przychodów, a dokładnie jeśli wynoszą:

 • do 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – wypłacane jest całe świadczenie,
 • od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – świadczenie zmniejsza się o kwotę, o jaką osiągany przychód przekracza 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnych zmniejszeń ustalonych dla danego rodzaju świadczeń,
 • powyżej 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – zawiesza się wypłatę świadczenia.

Progi zarobkowe zależą więc od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które podaje prezes GUS raz na kwartał - limity zmieniają się więc od 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia każdego roku.

Zgodnie z komunikatem prezesa GUS, średnia płaca w trzecim kwartale 2014 roku wyniosła 3942,67 zł. W związku z tym od 1 grudnia 2014 roku do 28 lutego 2015 roku emeryci i renciści mogą dorobić miesięcznie:

 • do 2646,80 zł brutto bez zmniejszenia świadczenia,
 • od 2646,80 zł do 4915,50 brutto – świadczenie zmniejszone o sumę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 • powyżej 4915,50 zł brutto - ZUS zawiesi świadczenie.

Natomiast kwota maksymalnego zmniejszenia, czyli graniczna suma, jaką ZUS może zabrać danej osobie, wynosi:

 • 557,91 zł – z emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 418,46 zł – z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 474,25 zł – z renty rodzinnej dla jednej osoby.

Na osobie, która jest w wieku przedemerytalnym lub pobiera rentę i jednocześnie podejmuje działalność podlegającą ubezpieczeniom społecznym, ciąży obowiązek zgłoszenia tego faktu do ZUS i podanie informacji o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu.