Prowadzę działalność gospodarczą od pięciu miesięcy, ale w branży jest przestój. Mam małe, roczne dziecko. Czy jeśli zawieszę działalność, aby się nim opiekować, ZUS opłaci za mnie składki? Czy są jakieś dodatkowe warunki?
Po wykorzystaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego rodzice dziecka zatrudnieni w ramach stosunku pracy mają prawo skorzystać z urlopu wychowawczego. Jest on niepłatny, ale budżet państwa finansuje składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za taką osobę. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) przewiduje podobne rozwiązanie dla osób, które nie są zatrudnione na etacie i z urlopu wychowawczego nie mogą skorzystać. Zgodnie z art. 6a ustawy systemowej obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które: