Mój ojciec, który prowadził działalność gospodarczą, zmarł w lutym 2022 r. Zostawił długi składkowe w wysokości ok. 2000 zł. Czy jest szansa, że ZUS umorzy składki?
Zgodnie z art. 28 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) składki mogą być umarzane na wniosek dłużnika. Jak akcentuje się w orzecznictwie sądowym, istotą decyzji dotyczącej umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne jest jej uznaniowy charakter. Uznanie administracyjne nie może być dowolne, ale powinno wynikać z wszechstronnego oraz dogłębnego rozważenia wszystkich okoliczności faktycznych sprawy. Organ zobowiązany jest zatem do rzetelnej i wnikliwej analizy wszystkich okoliczności sprawy w celu stwierdzenia, czy zostały spełnione określone w przepisach przesłanki. Dopiero przeprowadzona w taki sposób analiza stanu faktycznego sprawy stanowić może podstawę wydania przez organ decyzji o charakterze uznaniowym (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 10 listopada 2021 r., sygn. akt I SA/Sz 691/21).