Nowe przepisy obejmują dwie kategorie beneficjentów. Do pierwszej należą działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych. Zalicza się tu osoby, które od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r. przez co najmniej 12 miesięcy (łącznie) prowadziły w ramach struktur zorganizowanych (lub we współpracy z nimi) zagrożoną odpowiedzialnością karną działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w naszym kraju. Do drugiej kategorii kwalifikują się osoby, które od 1 stycznia 1956 r. do 31 lipca 1990 r. podlegały różnym formom represji (np. były więzione, internowane, karnie wcielane do wojska, pozbawiane możliwości wykonywania zawodu, awansowania, zwalniane z pracy i degradowane).
Pieniądze dostaną jednak tylko osoby, które status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych uzyskały na podstawie decyzji szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do 31 grudnia 2021 r.