Reklama
Dodatek osłonowy to specjalne świadczenie, które jest elementem rządowej tarczy inflacyjnej skierowanej do jedno- i wieloosobowych gospodarstw domowych o dochodach nieprzekraczających odpowiednio 2100 zł oraz 1500 zł. Aby otrzymać pomoc finansową, konieczne będzie złożenie w gminie wniosku, a jego wzór określa projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska, który jest obecnie konsultowany.
Przygotowany przez resort formularz liczy 12 stron i składa się z czterech części. W pierwszej należy podać podstawowe dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL (lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeśli wnioskujący go nie posiada), adres zamieszkania, numer telefonu i adres poczty elektronicznej. W tej części należy też wpisać informacje (imię, nazwisko, numer PESEL) o członkach rodziny wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz potwierdzić lub zaprzeczyć, że głównym źródłem ogrzewania domu lub mieszkania jest np. kocioł na paliwo stałe, piec kaflowy, kominek, które są wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. To ostatnie wskazanie jest niezbędne, aby rodzina mogła otrzymać podwyższoną kwotę wsparcia zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
W pierwszej części należy też zaznaczyć, do którego organu były opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 r. (w przypadku wniosków składanych od 1 stycznia do 31 lipca 2022 r.) lub w 2021 r. (gdy wniosek będzie złożony po 1 sierpnia przyszłego roku). Kolejna ważna rzecz to informacje dotyczące kwoty ewentualnych alimentów płaconych przez osobę składającą wniosek lub członka jego gospodarstwa domowego oraz tego, czy osiągali oni dochody nieopodatkowane albo z gospodarstwa rolnego. Jeśli dochody te były uzyskiwane, konieczne jest uzupełnienie części trzeciej i czwartej wniosku. Jest to niezbędne, bo ich wysokości gmina nie może ustalić samodzielnie z baz danych Ministerstwa Finansów (w przeciwieństwie do dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych lub ryczałtowo).
Druga część wniosku zawiera oświadczenia. W tym miejscu osoba ubiegająca się o dodatek potwierdza, że podane przez nią dane są prawdziwe i jest świadoma odpowiedzialności karnej grożącej za złożenie fałszywego oświadczenia.
– We wzorze wniosku brakuje mi pouczenia, że przyznanie dodatku nie wymaga decyzji, a informacja w tej sprawie zostanie przesłana na adres e-mail lub będzie ją można odebrać w siedzibie urzędu. Tak było w przypadku wniosków o 500+ i 300+, gdy ich obsługą zajmowały się gminy. Tam również nie była wydawana decyzja – mówi Magdalena Rynkiewicz-Stępień, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia