Takie rozwiązanie przewiduje jedna z poprawek do ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (wprowadził ją Senat, a Sejm nie odrzucił). Pierwotnie art. 2 ust. 11 ustawy zakładał, że dodatek osłonowy będzie przyznawany decyzją. Jednak aby uprościć postępowanie zmierzające do jego wypłaty, przyjęte zostały przepisy analogiczne do tych, które obowiązują przy przyznawaniu świadczeń 500+ i 300+.
To oznacza, że jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku osłonowego będzie pozytywne, to gmina prześle informację o jego przyznaniu na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku. Gdy osoba nie poda e-maila, bo np. go nie ma, wtedy przy składaniu wniosku urzędnik powie jej, że ma możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku. Natomiast decyzja administracyjna będzie wydawana przy odmowie, uchyleniu prawa do dodatku, a także gdy okaże się, że świadczenie zostało niezależnie pobrane.