Osoba, która będzie składać wniosek o dodatek osłonowy, otrzyma informację o jego przyznaniu na adres e-mail owy. Forma decyzji administracyjnej będzie zachowana w przypadku m.in. odmowy lub stwierdzenia nienależnie pobranych świadczeń.

Takie rozwiązanie przewiduje jedna z poprawek do ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (wprowadził ją Senat, a Sejm nie odrzucił). Pierwotnie art. 2 ust. 11 ustawy zakładał, że dodatek osłonowy będzie przyznawany decyzją. Jednak aby uprościć postępowanie zmierzające do jego wypłaty, przyjęte zostały przepisy analogiczne do tych, które obowiązują przy przyznawaniu świadczeń 500+ i 300+.
To oznacza, że jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku osłonowego będzie pozytywne, to gmina prześle informację o jego przyznaniu na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku. Gdy osoba nie poda e-maila, bo np. go nie ma, wtedy przy składaniu wniosku urzędnik powie jej, że ma możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku. Natomiast decyzja administracyjna będzie wydawana przy odmowie, uchyleniu prawa do dodatku, a także gdy okaże się, że świadczenie zostało niezależnie pobrane.
– Informacja dobrze się sprawdza w przypadku prostych, bezdochodowych świadczeń takich jak 500 zł na dziecko. W dodatku osłonowym będzie zaś kryterium dochodowe oraz zasada „złotówka za złotówkę”. Może się więc zdarzyć, że wnioskodawca będzie uważać, że dochód gospodarstwa domowego został błędnie wyliczony i będzie się chciał odwołać. Tyle że będzie to problematyczne w sytuacji, gdy będzie dysponował jedynie informacją o przyznaniu dodatku, a nie decyzją – mówi Edyta Ciesielska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Inna z przyjętych poprawek jest związana z dodatkiem energetycznym, który jest wypłacany osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego. Zgodnie z brzmieniem przepisów przyjętym pierwotnie przez Sejm, wnioski o to świadczenie złożone od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. mają być pozostawione bez rozpoznania. Tymczasem zaakceptowana przez posłów poprawka zakłada, że okres zawieszenia rozpatrywania wniosków o dodatek energetyczny zacznie się wcześniej, bo z dniem wejścia w życie ustawy, którym będzie następny dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Dodatek osłonowy to specjalne jednorazowe świadczenie, które będzie przysługiwać po spełnieniu kryterium dochodowego wynoszącego 2100 zł dla osoby samotnej oraz 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym. Podstawowa kwota wsparcia będzie wynosić od 400 do 1150 zł w zależności od liczby członków rodziny, a podwyższona od 500 zł do 1437,50 zł (gdy mieszkanie jest ogrzewane węglem).
Etap legislacyjny
Ustawa czeka na podpis prezydenta