Tak PFRON odpowiedział na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Niepełnosprawnych. Organizacja przedstawiła sytuację firmy, która wystawiła fakturę kontrahentowi. Gdy ten terminowo za nią zapłacił, trafił do niego druk INF-U z kwotą ulgi we wpłacie na fundusz. Jednak po jakimś czasie pracodawca wystawił klientowi fakturę korygującą na plus. Ponieważ ona też została zapłacona w terminie, wysłał mu związane z nią dodatkowe INF-U. Firma zastanawia się jednak, czy nie popełniła przy tym błędu.
PFRON odpowiedział, że postępowanie pracodawcy naruszyło obowiązujące przepisy. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573) warunkiem obniżenia wpłaty na fundusz jest: udokumentowanie zakupu fakturą, uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w określonym na niej terminie oraz udokumentowanie przez nabywcę kwoty obniżenia informacją INF-U, wystawioną przez sprzedającego w terminie określonym w ust. 10 pkt. 1 (niezwłocznie po opłaceniu faktury, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności). Z kolei art. 22 ust. 5 ustawy mówi, że kwota ulgi nie może być wyższa niż 50 proc. należności za zakup określonej na fakturze, pomniejszonej o kwotę podatku VAT i z uwzględnieniem korekt tej faktury.
To oznacza, że do jednej faktury dokumentującej zakup wystawia się jedną informację o wysokości obniżenia. Jeśli więc zajdzie potrzeba korekty takiej faktury, to należy również poprawić druk INF-U, a nie wystawiać dodatkowy. PFRON tłumaczy, że wystawienia dodatkowej informacji nie przewiduje również jej wzór, bo w pozycji 26 wskazuje się, czy jest to informacja zwykła, czy korygująca (nie ma możliwości podania, że jest to informacja dodatkowa), a w pozycji 27 wpisuje się symbol rodzaju informacji – Z lub K. Z kolei w pozycji 33 podaje się kwotę należności za zakup widniejącą na fakturze, z uwzględnieniem jej korekt.
Dlatego w przedstawionym przez OBPON.org przypadku pracodawca postąpił nieprawidłowo. Teraz powinien on wyzerować wystawioną dodatkową informację INF-U, a potem sporządzić korektę tej pierwszej, zgodnie z określonymi w przepisach zasadami. Gdyby zaś okazało się, że klient wykorzystał już dodatkowe INF-U do obniżenia swojej wpłaty, to po otrzymaniu od sprzedającego korekty informacji musi dokonać stosownych korekt w rozliczeniach z PFRON (za pomocą deklaracji DEK-I-u).