Tak PFRON odpowiedział na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Niepełnosprawnych. Organizacja przedstawiła sytuację firmy, która wystawiła fakturę kontrahentowi. Gdy ten terminowo za nią zapłacił, trafił do niego druk INF-U z kwotą ulgi we wpłacie na fundusz. Jednak po jakimś czasie pracodawca wystawił klientowi fakturę korygującą na plus. Ponieważ ona też została zapłacona w terminie, wysłał mu związane z nią dodatkowe INF-U. Firma zastanawia się jednak, czy nie popełniła przy tym błędu.
PFRON odpowiedział, że postępowanie pracodawcy naruszyło obowiązujące przepisy. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573) warunkiem obniżenia wpłaty na fundusz jest: udokumentowanie zakupu fakturą, uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w określonym na niej terminie oraz udokumentowanie przez nabywcę kwoty obniżenia informacją INF-U, wystawioną przez sprzedającego w terminie określonym w ust. 10 pkt. 1 (niezwłocznie po opłaceniu faktury, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności). Z kolei art. 22 ust. 5 ustawy mówi, że kwota ulgi nie może być wyższa niż 50 proc. należności za zakup określonej na fakturze, pomniejszonej o kwotę podatku VAT i z uwzględnieniem korekt tej faktury.