30 maja 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa emerytalna), która pozwala na przeliczenie emerytury i renty represjonowanym działaczom opozycji antykomunistycznej, jak również uwzględnia nową grupę represjonowanych. Szacuje się, że na nowelizacji skorzysta kilka tysięcy działaczy, a dodatkowo – członkowie ich rodzin, którzy pobierają po nich renty rodzinne.
Nowa kategoria