Gminy i powiaty mogą składać wnioski o pieniądze na pokrycie kosztów różnych działań służących wsparciu osób niepełnosprawnych w trakcie epidemii. Każdy samorząd może otrzymać na ten cel maksymalnie 100 tys. zł.

Możliwość uzyskania pomocy przewiduje uruchomiony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) moduł IV w programie „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Jest on skierowany do gmin i powiatów, które z powodu COVID-19 wprowadziły w tym roku dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Samorządy mogą otrzymać pieniądze na działania własne oraz zlecane np. organizacjom pozarządowym.
Co ważne PFRON nie określa katalogu działań, które będą finansowane z programu. Gminy i powiaty mogą więc samodzielnie wybrać taki rodzaj pomocy, który jest niezbędny na danym terenie i wynika ze specyficznych potrzeb osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. Z przyznanych środków mogą sfinansować np. transport, pomoc psychologiczną dla osoby niepełnosprawnej lub jej rodziny, dostarczanie leków, żywności i innych artykułów pierwszej potrzeby. W przypadku wsparcia placówek, w których przebywają takie osoby, z pieniędzy pochodzących z programu samorząd może pokryć koszty zakupu wyposażenia i sprzętu podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego, a także utrzymania mieszkania chronionego, w którym osoba niepełnosprawna lub jej rodzina będą przechodzić kwarantannę. Z dotacji nie można natomiast sfinansować wydatków administracyjnych i biurowych związanych z organizacją i uruchomieniem działań pomocowych, świadczeń pieniężnych ani wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej, które pokrywa NFZ.
Na realizację programu PFRON przeznaczył 50 mln zł, ale zgodnie z jego zasadami jeden samorząd może otrzymać nie więcej niż 100 tys. zł – niezależnie od rodzaju i zakresu realizowanych działań oraz liczby zgłoszonych wniosków. Te zaś należy składać do wojewódzkich oddziałów funduszu. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym do 2 listopada br. na druku, który stanowi załącznik do ogłoszenia o programie. Ocena wniosków jest przeprowadzana w ciągu pięciu dni roboczych, a decyzja o przyznaniu finansowania jest wydawana w ciągu ośmiu dni, liczonych od daty ich wpływu. ©℗