Emerytura rolnicza składa się z części składkowej i uzupełniającej. O ile jednak część składkowa zawsze jest wypłacana w pełnej wysokości i nie ulega zawieszeniu, to otrzymywanie części uzupełniającej może być zawieszane w połowie. Dzieje się tak wówczas, gdy emeryt prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem, który nie ma jeszcze ustalonego prawa do emerytury albo renty.
70-letni rolnik otrzymuje tylko część należnego świadczenia, jeśli jego współmałżonek ze względu na wiek nadal opłaca składki ubezpieczeniowe do KRUS.
– Takie rozwiązanie jest dyskryminujące dla rolników, którzy mają młodszych współmałżonków – denerwuje się senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnia, że zasady wypłaty emerytur rolniczych określa ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 z późn. zm.). Zgodnie z nią świadczenie rolnicze składa się z części składkowej i uzupełniającej. O ile jednak część składkowa zawsze jest wypłacana w pełnej wysokości i nie ulega zawieszeniu, to otrzymywanie części uzupełniającej może być zawieszane w połowie. Wynika to z art. 28 ust. 6 pkt 1 tejże ustawy. Dzieje się tak wówczas, gdy emeryt prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem, który nie ma jeszcze ustalonego prawa do emerytury albo renty.
Resort rolnictwa wskazuje jednak, że sytuacja rolnika ulegnie zmianie i będzie on otrzymywać pełne świadczenie, jeśli zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej. Art. 28 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników precyzuje, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego. Taka osoba nie może także prowadzić działu specjalnego. Nie oznacza to jednak, że rolnik ma zakaz użytkowania gruntów rolnych. KRUS nadal mu będzie wypłacać emeryturę w pełnej wysokości pod warunkiem, że powierzchnia uprawianej ziemi nie może przekraczać jednego ha gruntu lub jednego ha przeliczeniowego użytków rolnych.