Od 1 stycznia 2013 r. zmienia się treść przepisu o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z nim rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy przyznaje się jako świadczenie stałe tylko wówczas, kiedy jest ona określona jako trwała. Dodatkowym warunkiem jest jednak to, aby w orzeczeniu nie znalazł się zapis o celowości przekwalifikowania zawodowego. Jak wyjaśnia KRUS, w pozostałych przypadkach będą to renty okresowe przyznawane na czas wskazany w decyzji wydanej przez prezesa kasy.
Od 1 stycznia 2013 r. zmieniają się zasady przechodzenia na emeryturę w systemie powszechnym. Przepisy ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 664), nowelizują także warunki otrzymywania rent rolniczych.
Po zmianach nową treść uzyska przepis art. 22 ust. 1 ustawy 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291, z późn. zm.). Zgodnie z nim rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy przyznaje się jako świadczenie stałe tylko wówczas, kiedy jest ona określona jako trwała. Dodatkowym warunkiem jest jednak to, aby w orzeczeniu nie znalazł się zapis o celowości przekwalifikowania zawodowego. Jak wyjaśnia KRUS, w pozostałych przypadkach będą to renty okresowe przyznawane na czas wskazany w decyzji wydanej przez prezesa kasy.
Od nowego roku renciści otrzymujący świadczenia z systemu rolniczego będą mogli także dodatkowo pracować. Nie spowoduje to bowiem utraty tego uprawnienia. Obecnie osoby z problemami zdrowotnymi, które są niezdolne do pracy, tracą świadczenia w przypadku objęcia ich innym tytułem do ubezpieczenia społecznego. W efekcie wiele z nich traci świadczenie w przypadku podjęcia legalnej pracy, od której były opłacane składki do ZUS. To powoduje, że tacy renciści są zmuszani do zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy. Po wejściu w życie ustawy takie sytuacje nie będą już miały miejsca.
– I dobrze. Takie przepisy tylko robiły niepotrzebne zamieszanie. Osoby pobierające rentę, nie mając środków na kupowanie leków, szukały pracy, a jak ją już znalazły, to okazywało się, że mają z tego powodu same problemy – zauważa Zygmunt Jakubczak, sołtys we wsi Dylew na Mazowszu.
Jednocześnie zachowana została zasada, że osobom z prawem do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy z urzędu będzie przyznawana emerytura z KRUS. To będzie jednak możliwe nie po ukończeniu 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), lecz po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego obowiązującego dla danego rocznika. W tym także przypadku ujednolicono zasady przechodzenia na emeryturę z urzędu rolników i pracowników.