Od 1 stycznia 2013 r. zmienia się treść przepisu o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z nim rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy przyznaje się jako świadczenie stałe tylko wówczas, kiedy jest ona określona jako trwała. Dodatkowym warunkiem jest jednak to, aby w orzeczeniu nie znalazł się zapis o celowości przekwalifikowania zawodowego. Jak wyjaśnia KRUS, w pozostałych przypadkach będą to renty okresowe przyznawane na czas wskazany w decyzji wydanej przez prezesa kasy.
Od 1 stycznia 2013 r. zmieniają się zasady przechodzenia na emeryturę w systemie powszechnym. Przepisy ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 664), nowelizują także warunki otrzymywania rent rolniczych.
Po zmianach nową treść uzyska przepis art. 22 ust. 1 ustawy 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291, z późn. zm.). Zgodnie z nim rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy przyznaje się jako świadczenie stałe tylko wówczas, kiedy jest ona określona jako trwała. Dodatkowym warunkiem jest jednak to, aby w orzeczeniu nie znalazł się zapis o celowości przekwalifikowania zawodowego. Jak wyjaśnia KRUS, w pozostałych przypadkach będą to renty okresowe przyznawane na czas wskazany w decyzji wydanej przez prezesa kasy.