Rolnicy pobierający rentowe świadczenia okresowe, które w ubiegłym roku zostały wykluczone z KRUS tylko dlatego, że dodatkowo pracowały otrzymując wynagrodzenie oskładkowane w ZUS, mogą powrócić do kasy.
Od 1 stycznia tego roku znowelizowane zostały zasady wypłaty rent rolniczych. Ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 637) zmodyfikowała zasady udzielania świadczeń rolnikom. Ci pobierający okresowe renty z tytułu niezdolności do pracy mogą podejmować dodatkową pracę, nie tracąc do nich prawa. W praktyce oznacza to, że jeśli będą dodatkowo pracować, a ich pracodawca będzie od ich wynagrodzenia odprowadzał składki do ZUS, dalej zachowają status rencisty rolniczego.
Zmiana przepisów umożliwia jednak powrót do KRUS tylko w sytuacji, gdy nie upłynął jeszcze okres, na jaki renta została przyznana. Osoby te muszą złożyć wniosek o podjęcie wypłaty świadczenia do właściwego oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS.
– Nie ma gotowych druków w tej sprawie, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, zostaną one przygotowane – wyjaśnia Maria Lewandowska, rzecznik prasowy KRUS.
Zainteresowani powrotem do kasy razem z wnioskiem muszą dołączyć zaświadczenie o dochodach z pracy uzyskanych w 2012 r. oraz informacje o tych planowanych za ten rok. Może to bowiem spowodować zmniejszenie renty okresowej. Jeżeli osiągane przez rencistę przychody przekroczą 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (do 28 lutego 2013 r. jest to 2457,20 zł), lecz nie przekroczą 130 proc. (do końca lutego to kwota 4563,30 zł), wówczas część uzupełniająca świadczenia zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o 528 zł. Jeśli zaś rencista zarobi więcej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to część uzupełniająca ulegnie w ogóle zawieszeniu. Tylko przychody do 2457,20 zł nie mają wpływu na wypłatę.