Rolnicy pobierający rentowe świadczenia okresowe, które w ubiegłym roku zostały wykluczone z KRUS tylko dlatego, że dodatkowo pracowały otrzymując wynagrodzenie oskładkowane w ZUS, mogą powrócić do kasy.
Od 1 stycznia tego roku znowelizowane zostały zasady wypłaty rent rolniczych. Ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 637) zmodyfikowała zasady udzielania świadczeń rolnikom. Ci pobierający okresowe renty z tytułu niezdolności do pracy mogą podejmować dodatkową pracę, nie tracąc do nich prawa. W praktyce oznacza to, że jeśli będą dodatkowo pracować, a ich pracodawca będzie od ich wynagrodzenia odprowadzał składki do ZUS, dalej zachowają status rencisty rolniczego.
Zmiana przepisów umożliwia jednak powrót do KRUS tylko w sytuacji, gdy nie upłynął jeszcze okres, na jaki renta została przyznana. Osoby te muszą złożyć wniosek o podjęcie wypłaty świadczenia do właściwego oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS.