Rencista, który uzyskuje dodatkowe przychody - np. z umowy o pracę - i przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, będzie miał świadczenie odpowiednio zmniejszone. Jeśli dodatkowe przychody przekroczą 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – wypłata renty zostanie zawieszona.

Możliwość zmniejszenia lub zawieszenia dotyczy zarówno renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej jak i renty rodzinnej. Przy ocenie czy daną rentę należy zmniejszyć albo nawet zawiesić bierze się pod uwagę wszelkie przychody, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne.

ZUS bierze pod uwagę wszelkie przychody rencisty z tytułu m.in. umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej, umowy o świadczeniu usług oraz przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (oraz współpracy przy takiej działalności). brane pod uwagę są także przychody z pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych, ze stypendium sportowego, wynagrodzenia dla członka rady nadzorczej, za pracę w służbach mundurowych a także z działalności wykonywanej za granicą. Liczą się ponadto także przychody z zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, ze świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego oraz zasiłku i dodatku wyrównawczego.

Rencista, który dorabia, ale nie przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, może spać spokojnie. Jego świadczenie nie ulegnie uszczupleniu i będzie wypłacane w pełnej wysokości. O jakie konkretnie kwoty miesięcznego przychodu chodzi? Są to tzw. limity dorabiania do renty. Z kwartału na kwartał są one nieco wyższe.

Limity dorabiania do renty

ZUS zmniejsza wypłacanie renty, jeżeli osoba uprawniona osiągnęła w danym miesiącu przychód (liczony jako kwoty brutto) w wysokości przekraczającej:

 • od 1 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. - 2979,00 zł,
 • od 1 marca 2018 r. do 31 maja 2018 r. - 3161,70 zł,
 • od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. - 3236 zł,
 • od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. - 3164,80 zł,
 • od 1 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r. - 3206,20 zł.
 • od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r. - 3404,70 zł,
 • od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. - 3465,70 zł,
 • od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. - 3387,50 zł.

Rencista, który dodatkowymi przychodami przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - będzie miał świadczenie zmniejszone.

Zawieszenie renty

Jeśli rencista przekracza w dodatkowych przychodach kwotę odpowiadającą 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – ZUS zawiesza wypłatę renty. O jakie konkretnie kwoty chodzi?

Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (kwoty brutto) są następujące:

 • od 1 marca 2018 r. do 31 maja 2018 r. - 5871,70 zł
 • od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. - 6009,70 zł
 • od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. - 5877,40 zł
 • od 1 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r. - 5954,30 zł
 • od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r. - 6322,90 zł
 • od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. - 6436,30 zł
 • od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. - 6291,10 zł

Zatem pracujący rencista, którego miesięczne dodatkowe przychody z pracy zarobkowej (liczone w kwotach brutto) przekraczają którykolwiek powyższy limit dla danego kwartału - musi liczyć się z tym, że ZUS zawiesi wypłacanie świadczenia.

Rencista jest zobowiązany do powiadamiania ZUS o podjęciu pracy zarobkowej. Nieprzekazanie takiej informacji może skutkować żądaniem zwrotu pobranych świadczeń do trzech lat wstecz.