Opłacanie niższych składek przełoży się w przyszłości na niższe emerytury czy renty – ostrzega Business Center Club.
W poniedziałek upłynął termin konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Zakłada on zmiany w sposobie opłacania małego ZUS przez przedsiębiorców uzyskujących niskie dochody. Projektowane przepisy modyfikują m.in. wysokość progu przychodu umożliwiającego skorzystanie z ulgi oraz wprowadzają możliwość ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie uzyskanego dochodu.
Zdaniem BCC projekt to krok w dobrym kierunku. Organizacja pracodawców pozytywnie ocenia m.in. wydłużenie terminu na zgłoszenie chęci skorzystania z małego ZUS. Będzie można to uczynić do końca stycznia, a nie jak dotychczas w ciągu siedmiu dni liczonych od 1 stycznia. W konsekwencji przedsiębiorcy dostaną więcej czasu na załatwienie formalności związanych ze zgłoszeniem.
Reklama
BCC nie podchodzi jednak do rozwiązania całkowicie bezkrytycznie. Doktor Jacek Matarewicz, ekspert organizacji, wskazuje, że liczba przedsiębiorców, o jaką zwiększy się grono uprawnionych do płacenia niższych składek, diametralnie się nie poszerzy.
– Z ulgi nie będzie można korzystać bezterminowo, a jedynie w okresie 36 miesięcy, w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Czyli pozostaje zasada taka jak dotychczas przy składkach od przychodu – zaznacza ekspert.

Reklama
Zwraca uwagę, że objęci nową regulacją muszą pamiętać, iż opłacanie niższych składek przełoży się w przyszłości na niższe emerytury czy renty.
Jacek Matarewicz ma też wątpliwości dotyczące limitu przychodów, który uprawnia do ulgi. Obecnie skorzystanie z małego ZUS jest możliwe, gdy roczny przychód przedsiębiorcy nie przekroczył 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku poprzednim. Proponowane zmiany mają umożliwić opłacanie obniżonych składek firmom, które w poprzednim roku kalendarzowym osiągnęły przychód nie wyższy niż 120 tys. zł. Zdaniem BCC nowa postać wskaźnika (wyrażona kwotowo) może spowodować jego usztywnienie.
Ekspert zwraca uwagę, że zmiany pociągają za sobą dodatkowy obowiązek dla przedsiębiorców. Oprócz udostępniania informacji o osiągniętym rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek przedsiębiorca będzie musiał przedstawić dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania.
Etap legislacyjny
Projekt po konsultacjach