Niezrealizowane świadczenie to takie, do którego zmarła osoba była uprawniona przed śmiercią, ale go nie pobrała lub nie zostało ono jej wypłacone. Jeżeli np. ktoś zmarł w styczniu, a ZUS nie wypłacił świadczenia, bo dostał informację o zgonie, to niezrealizowaną emeryturę można wypłacić członkom rodziny tej osoby - na ich wniosek.

Niezrealizowane świadczenie to również takie świadczenie, o które zmarła osoba złożyła wniosek, ale nie otrzymała decyzji np. z powodu prowadzonego postępowania.

Również w przypadku, gdy osoba, która ma ustalone prawo do świadczenia i która złożyła wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury lub renty, a przed załatwieniem tego wniosku przez ZUS zmarła – należność przysługująca zmarłemu może być wypłacona w ramach niezrealizowanych świadczeń.

Kto może się starać o wypłatę niezrealizowanego świadczenia:

Reklama
  • w pierwszej kolejności – mąż, żona lub dzieci zmarłego, jeśli prowadziły z nim wspólne gospodarstwo domowe,
  • w drugiej kolejności: – małżonkowie i dzieci, z którymi zmarły nie prowadził gospodarstwa domowego (w razie braku małżonka, dzieci, z którymi zmarła osoba prowadziła wspólne gospodarstwo domowe).
Ważne! Jeśli o wypłatę świadczenia występuje więcej niż jedna osoba, np. dwoje dzieci, dzielimy należną im kwotę na równe części.
  • w trzeciej kolejności – inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej lub ci, na których utrzymaniu pozostawała osoba zmarła, w razie braku wymienionych wyżej małżonka i dzieci.

Jakie trzeba złożyć dokumenty

  •  wniosek o niezrealizowane świadczenie (ZUS Rp-18),
  •  odpis aktu zgonu, chyba, że złożyłeś go wcześniej np. wraz z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy,
  •  w przypadku małżonka: odpis aktu małżeństwa,
  •  w przypadku dzieci: odpis aktu urodzenia,
  •  oświadczenie lub inne dowody, które potwierdzają, że prowadziłeś wspólne gospodarstwo domowe ze zmarłym lub przyczyniałeś się do jego utrzymania.

Druk wniosku o niezrealizowane świadczenie można uzyskać w każdej placówce ZUS.

Kiedy złożyć dokumenty

Aby uzyskać niezrealizowane świadczenie wniosek musisz złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której przysługiwały świadczenia.

Ważne! Po 12 miesiącach Twoje roszczenia o wypłatę niezrealizowanych świadczeń wygasają, chyba że wcześniej złożysz wniosek o dalsze prowadzenie postępowania w tej sprawie.

Decyzję w sprawie niezrealizowanego świadczenia wydamy w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.