Posłowie chcą, żeby celnicy przechodzili na emeryturę tak jak wszyscy funkcjonariusze. Rząd nie zamierza jednak zrównać ich uprawnień z policjantami
Na pierwsze czytanie w sejmowych komisjach polityki społecznej i rodziny, administracji i spraw wewnętrznych, z zaleceniem zasięgnięcia opinii komisji do spraw służb specjalnych, czeka projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 3178). Dokument, który przygotowała sejmowa komisja do spraw petycji, ma usunąć niekorzystne dla celników rozwiązania emerytalne, które stawiają funkcjonariuszy tej formacji w gorszej sytuacji niż pozostałe służby mundurowe.
Projekt wymagał autopoprawki, bowiem w pierwotnej wersji nie realizował on w pełni wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r. (sygn. akt K 39/13).
Sędziowie stwierdzili wówczas, że przepisy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) pomijają funkcjonariuszy służby celnej. To stało się podstawą do określenia zaskarżonych przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1799) jako niezgodnych z konstytucją. Rząd uznał, że wykonał wyrok, włączając celników do ustawy zaopatrzeniowej. Sami zainteresowani są innego zdania i domagają się takich samych praw jak policjanci. W efekcie petycji powstał komisyjny projekt, który ma poprawić ich sytuację. Zakłada zniesienie dodatkowego wymogu ukończenia 55. roku życia przez funkcjonariusza przyjętego do służby przed 1 stycznia 2013 r. Policjanci i strażacy, którzy rozpoczęli służbę przed tym dniem, mają prawo do emerytury bez względu na wiek po 15 latach. Dodatkowo komisyjny projekt zakłada zniesienie wymogu posiadania przez celnika co najmniej 5 lat przy wykonywaniu tzw. zadań policyjnych. Analogicznego wymogu nie stawia się w innych służbach mundurowych. Posłowie podkreślają, że zaproponowana zmiana poprawi atmosferę wewnątrz służb, a tym samym wpłynie na wzrost efektywności pracy. Funkcjonariusz będzie miał bowiem pewność, że prawo do emerytury mundurowej nie będzie uzależnione od rodzaju zadań powierzanych mu przez przełożonych. Natomiast zniesienie warunku ukończenia 55 lat wobec starszych stażem funkcjonariuszy umożliwi odmłodzenie kadr.
Rząd do zaproponowanych w petycji zmian podchodzi negatywnie. W jego ocenie prawo do emerytur mundurowych powinni mieć wyłącznie celnicy wykonujący zadania policyjne. Niekorzystne dla celników argumenty powiela w swoim stanowisku do autopoprawki Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. W ocenie ekspertów zmiana zasad przechodzenia na emeryturę tej grupy może być odebrana jako nieuzasadnione zwiększenie przywilejów służb mundurowych.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy czeka na pierwsze czytanie w sejmowych komisjach