Tylko funkcjonariusze Służby Celnej lub Służby Celno-Skarbowej przy przechodzeniu na emeryturę będą musieli udowodnić co najmniej pięć lat służby przy wykonywaniu zadań policyjnych. Takiego warunku nie musi spełniać żadna formacja mundurowa.
Wczoraj do konsultacji został właśnie skierowany rządowy projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji. Zakłada, że wszyscy funkcjonariusze służb mundurowych będą nabywać prawo do emerytury bez względu na wiek pod warunkiem spełnienia wymagań stażowych. Nowe zasady będą dotyczyć osób, które wstąpiły do służby po 31 grudnia 2012 r. Będą one musiały udowodnić, że mają na koncie 25 lat służby. Wyjątkiem są celnicy, którzy mają dodatkowy warunek – 5 lat przy wykonywaniu zadań policyjnych.
To rozwiązanie nie podoba się związkowcom. – O spełnieniu tej ostatniej przesłanki decyduje nie ustawa, lecz dyrektor danej izby celnej (a tak naprawdę nie dyrektor, lecz powołana przez niego komisja), bo to on określa zakres obowiązków będących podstawą do uznania tego warunku za spełniony. Prowadzi to do kuriozalnych sytuacji – wyjaśnia DGP Jacek Staniszewski, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej.
Tłumaczy, że takie rozwiązanie sprawia, że identyczny przebieg służby w jednej izbie daje prawo do emerytury, a w drugiej już nie. A od negatywnej decyzji komisji zakładowej odwołania nie ma
– Jeśli projekt ustawy w kształcie skierowanym do konsultacji zostanie przyjęty, celnicy nie będą mieć uprawnień emerytalnych tożsamych z policją – podkreśla Jacek Staniszewski.
I to w sytuacji, gdy w Sejmie trwają prace nad zrównaniem uprawnień wszystkich formacji i zniesieniem dodatkowego wymogu dla celników. Takie rozwiązanie przewiduje poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (druk nr 3178 i 3178-A). Rząd jednak stawia sprawę jasno – prace nad poselskim projektem mają być wstrzymane.
Skierowany do konsultacji projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zakłada wprowadzenie nowego przepisu, który umożliwi wprowadzenie okresów równorzędnych ze służbą.
Dotyczy to czasu zatrudnienia w Służbie Celnej od 15 września 1999 r. (w związku z wejściem w życie ustawy z 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej) do dnia przekształcenia stosunku pracy w stosunek służby na podstawie aktu mianowania. Zgodnie z art. 91 tej ustawy funkcjonariusze zatrudnieni w administracji celnej w dniu wejścia w życie przepisów byli traktowani jak osoby wykonujące zadania przypisane Służbie Celnej. W przypadku przyjęcia propozycji służby na stanowisku funkcjonariusza dotychczasowy stosunek pracy przekształcał się w stosunek służby z dniem mianowania. Autorzy projektu podkreślają, że mając na uwadze dziewięciomiesięczny termin, który ustawodawca przewidział na wręczenie aktu mianowania, zasadne jest, aby okres zatrudnienia między 15 września 1999 r. a dniem mianowania był traktowany na równi ze służbą.
Takie rozwiązanie umożliwi wyeliminowanie negatywnych skutków wynikających z rozbieżności tych terminów. A ten okres ma bezpośredni wpływ na wysługę emerytalną, od której uzależnione jest prawo do zakończenia pełnienia służby.
Etap legislacyjny
Rządowy projekt ustawy skierowany do konsultacji