Od 1 września 2017 r. zwiększyła się kwota, do której mogą dorobić osoby pobierający rentę czy emeryturę z ZUS, bez ryzyka zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zmniejszyć albo zawiesić między innymi emeryturę (jeśli emeryt nie osiągnął powszechnego wieku emerytalnego), rentę z tytułu niezdolności do pracy czy rentę rodzinną (pod warunkiem, że pobiera ją tylko jedna osoba).

Limity dorabiania dla emerytów i rencistów oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które ustala prezes GUS. Zmniejszenie emerytury lub renty następuje w przypadku przekroczenia o co najmniej 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Zawieszeniu ulega świadczenie, jeśli świadczeniobiorca zarobił powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Reklama

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2017 roku wyniosło 4220,69 zł. W związku z tym od 1 września 2017 roku do 30 listopada 2017 roku emeryci i renciści mogą dorobić miesięcznie:
• do 2954,50 zł brutto bez zmniejszenia świadczenia,
• od 2954,50 zł do 5486,90 zł – świadczenie zmniejszone o sumę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
• powyżej 5486,90 zł brutto – ZUS wstrzyma wypłatę emerytury lub renty.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zabrać dorabiającemu emerytowi lub renciście maksymalnie:

565,53 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
424,18 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
480,73 zł - renta rodzinna dla jednej osoby.

Zmniejszenie lub zawieszenie emerytury dotyczy tylko osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego.

Bez ograniczeń mogą dorabiać osoby, które osiągają przychód z tytułu pracy nie podlegającej ubezpieczeniom społecznym. Limity dorabiania nie dotyczą również emerytów, którzy mają ustalone prawo do emerytury i przez cały rok kalendarzowy kontynuowali zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy i na rzecz tego samego pracodawcy, u którego pracowali przed przejściem na emeryturę.

W przypadku rencistów, bez ograniczeń mogą dorabiać ci, którzy pobierają rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz inwalidzi wojenni.