Świadczenie będzie przysługiwało tym funkcjonariuszom, którzy przez minimum pięć lat wykonywali podobne zadania jak policjanci. Pozostali będą musieli poczekać dłużej.
Prezydent 20 czerwca 2017 r. podpisał nowelizację ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (dalej: ustawa emerytalna), która przyznaje prawa do emerytury mundurowej także funkcjonariuszom Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Dotychczas, co ciekawe, taka emerytura przysługiwała większości służb mundurowym, ale nie celnikom. Celnicy nabywali ją bowiem na powszechnych zasadach, tak jak pozostali ubezpieczeni.
Trybunał stwierdził nierówność
Ta sytuacja stała się podstawą do wydania 3 marca 2015 r. wyroku przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygnaturze K 39/13, w ramach której trybunał rozpatrywał zgodność z konstytucją wyłączenie celników spod tej ustawy.
Trybunał zwrócił uwagę, że wniosek o zbadanie prawidłowości przepisów emerytalnych tej grupy zawodowej (złożony przez kilka grup jednocześnie) nie może być elementem nacisku na ustawodawcę, a sam ustawodawca nie ma obowiązku dawać kolejnej grupie zawodowej przywileju, jakim jest możliwość nabywania praw emerytalnych na specjalnych zasadach. Z tego też powodu nie stwierdził niezgodności z ustawą zasadniczą samej zasady, że celnicy należą do powszechnego systemu emerytalnego. Zaskarżone przepisy częściowo jednak zakwestionował. Stwierdził, że niezgodne z wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP zasadą równości jest nieprzyznanie specjalnych, odmiennych niż np. policjantom, uprawnień emerytalnych tym tylko funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy wykonują zadania podobne do tych wykonywanych przez policję (art. 2 ust. 1 pkt 4-6 ustawy o Służbie Celnej).
Przełomowy rok 2012
Nowe przepisy odmiennie traktują funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej przyjętych do służby po raz pierwszy do 31 grudnia 2012 r. i tych przyjętych później.
Ci przyjęci do służby do końca 2012 r. nabędą prawa emerytalne po 15 latach służby, jednak przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:
- wieku 55 lat,
- 5 lat służby w Służbie Celno-Skarbowej albo 5 lat wykonywania zadań określonych w art. 1 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej lub w art. 2 ust. 1 pkt 4-6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej. [RAMKA]
Ci funkcjonariusze, którzy w dniu zwolnienia ze służby, przekształcenia albo wygaśnięcia stosunku służbowego będą mieli 15-letni staż, w tym co najmniej 5 lat przy wykonywaniu zadań policyjnych, ale nie ukończyli 55. roku życia, nabędą prawo do emerytury w dniu osiągnięcia tego wieku.
Funkcjonariusze, którzy przejdą na emeryturę po 15 latach służby, otrzymają ją w wysokości 40 proc. wymiaru.
Funkcjonariusze przyjęci do służby po raz pierwszy po tej dacie będą mieli prawo do emerytury mundurowej, jeżeli w dniu zwolnienia ze służby ukończyli 55 lat życia i będą się legitymować co najmniej 25-letnim stażem służby. Jeżeli w dniu zwolnienia ze służby będą mieli wymagany staż, ale nie osiągnęli wieku 55 lat, nabędą prawo do emerytury w dniu osiągnięcia tego wieku, w przypadku gdy zwolnienie ze służby nastąpiło z przyczyn wymienionych w ustawie. Funkcjonariusze, którzy na tych zasadach przejdą na emeryturę po 25 latach służby, otrzymają ją w wysokości 60 proc. wymiaru.

Jakie obowiązki pozwolą na skorzystanie z przywilejów

Art. 1 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej

● rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przestępstw i wykroczeń związanych z przywozem i wywozem towarów oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym innymi ustawami;

● rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony dóbr kultury oraz ochrony własności intelektualnej, a także przestępstw i wykroczeń związanych z wprowadzaniem na polski obszar celny oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami, w szczególności takich jak: odpady szkodliwe, substancje chemiczne, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz broń, amunicja, materiały wybuchowe i technologie objęte kontrolą międzynarodową.

Art. 2 ust. 1 pkt 4-6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

● rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzania na terytorium Polski oraz wyprowadzania z jej terytorium towarów objętych ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe (np. środki odurzające, broń itd);

● rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym;

● rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie, zwalczanie oraz ściganie sprawców, jeżeli Służba Celna ujawniła przestępstwa i wykroczenia przeciwko zdrowiu, dobrom kultury, prawom własności intelektualnej, przyrodzie, środowisku, wymiarowi sprawiedliwości (w ograniczonym zakresie) oraz ograniczeniom obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym.

Podstawa prawna
Ustawa z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 708 ze zm.).
Ustawa z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (do chwili oddawania numeru do druku niepublikowana).
Art. 2 ust. 1 pkt 4-6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1799 ze zm.).
Art. 1 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 156, poz.1641 ze zm.).