Od 1 czerwca 2017 r. zmieniła się kwota, do której emeryci lub renciści mogą dorobić bez ryzyka zmniejszenia świadczenia.

Limity dorabiania dla emerytów i rencistów ustala się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które ustala prezes GUS na poprzedni kwartał w danym roku kalendarzowym. W efekcie w ciągu roku kalendarzowego kwoty dopuszczalnego przychodu zmieniają się od 1 marca, 1 czerwca, 1 września oraz 1 grudnia.

Zmniejszenie emerytury lub renty następuje w przypadku przekroczenia o co najmniej 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Zawieszeniu ulega świadczenie, jeśli świadczeniobiorca zarobił powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 11 maja 2017 r. przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2017 r. wyniosło 4 353,55 zł. W związku z tym od 1 czerwca 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku emeryci i renciści mogą dorobić miesięcznie:

• do 3 047,50 zł brutto - bez zmniejszenia świadczenia,
• od 3 047,50 do 5 659,70 zł – świadczenie zmniejszone o sumę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
• powyżej 5 659,70 brutto – ZUS zawiesi wypłatę emerytury lub renty.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zabrać dorabiającemu emerytowi lub renciście maksymalnie:

565,53 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
424,18 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
480,73 zł - renta rodzinna dla jednej osoby.

Zmniejszenie lub zawieszenie emerytury dotyczy tylko osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. Bez ograniczeń mogą dorabiać także osoby, które osiągają przychód z tytułu pracy nie podlegającej ubezpieczeniom społecznym, czyli na przykład na umowie zlecenia czy o dzieło. Zobacz, jak dokładnie rozliczyć się z ZUS z dodatkowej pracy>>