Od 1 marca 2017 r. zmienia się kwota, do której mogą dorobić pobierający świadczenia z ZUS bez ryzyka ich zmniejszenia. Zwiększy się ona o 114 zł.

Limity dorabiania dla emerytów rencistów ustala się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które ustala prezes GUS. Zmniejszenie emerytury lub renty następuje w przypadku przekroczenie o co najmniej 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Zawieszeniu ulega świadczenie, jeśli świadczeniobiorca zarobił powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

W związku z tym od 1 marca 2017 roku emeryci i renciści mogą dorobić miesięcznie:
• do 2953,30 zł brutto bez zmniejszenia świadczenia,
• od 2953,31 zł do 5484,60 zł – świadczenie zmniejszone o sumę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
• powyżej 5484,61 zł brutto – ZUS wstrzyma wypłatę emerytury lub renty.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zabrać dorabiającemu emerytowi lub renciście maksymalnie:

565,53 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
424,18 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
480,73 zł - renta rodzinna dla jednej osoby.

Zmniejszenie lub zawieszenie emerytury dotyczy tylko osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego.

Bez ograniczeń mogą dorabiać osoby, które osiągają przychód z tytułu pracy nie podlegającej ubezpieczeniom społecznym. Limity dorabiania nie dotyczą również emerytów, którzy mają ustalone prawo do emerytury i przez cały rok kalendarzowy kontynuowali zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy i na rzecz tego samego pracodawcy, u którego pracowali przed przejściem na emeryturę.

W przypadku rencistów, bez ograniczeń mogą dorabiać ci, którzy pobierają rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz inwalidzi wojenni.