W odpowiednim momencie ZUS z urzędu wszczyna postępowanie o przyznanie emerytury powszechnej osobie, która do tej pory pobierała świadczenie przedemerytalne.

Świadczenie przedemerytalne przysługuje między innymi osobom, które straciły pracę z winy pracodawcy lub które przestały prowadzić działalność gospodarczą ze względu na upadłość. Więcej o świadczeniu przedemerytalnym dowiesz się tutaj>>

Do kiedy przysługuje świadczenie przedemerytalne? Świadczenie przysługuje do dnia poprzedzającego osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, a od tego dnia wypłata świadczenia zostaje wstrzymana.

Wcześniej, dwa miesiące przed miesiącem osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego przez daną osobę, ZUS wszczyna z urzędu postępowanie o przyznanie emerytury. Jednak samo przyznanie emerytury następuje już na wniosek osoby uprawnionej. Zakład wysyła pobierającemu świadczenie formularz wniosku o emeryturę z informacją o wstrzymaniu wypłaty świadczenia przedemerytalnego od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego oraz z wyznaczonym terminem na złożenie wniosku (przekraczającym miesiąc osiągnięcia wieku emerytalnego). Korzystne zmiany dla emerytów i rencistów w 2017>>

ZUS musi wydać decyzję w sprawie emerytury w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby uzyskać emeryturę? Poza wnioskiem o emeryturę do ZUS trzeba dostarczyć informację dotyczącą okresów składkowych i nieskładkowych (na formularzu z ZUS lub unijnym) - wraz z poświadczającymi je dokumentami.

Świadczenie przedemerytalne możliwe nie tylko dla zatrudnionych na etacie>>

Ponadto, w razie ubiegania się o ustalenie podstawy wymiaru emerytury na nowo należy też dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy (pracodawców) o wysokości wynagrodzenia za okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub legitymację ubezpieczeniową zawierającą odpowiednie wpisy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Jak wylicza się emeryturę po świadczeniu? Osoba ubiegająca się o emeryturę może wnioskować o jej obliczenie od tej samej podstawy wymiaru, jaka była przyjęta do obliczenia kwoty emerytury dla potrzeb świadczenia przedemerytalnego, z uwzględnieniem kolejnych waloryzacji.

Ile można dorobić do świadczenia przedemerytalnego>>

Przyszyły emeryt może także się starać o ustalenie podstawy wymiaru na nowo - z 10 kolejnych lat wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych lub 20 lat dowolnie wybranych z całego okresu ubezpieczenia. Przy czym w tym wypadku mogą być to te same zarobki jak przy świadczeniu przedemerytalnym, o ile 10 kolejnych lat poprzedza rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę, a 20 lat dowolnie wybranych poprzedza rok zgłoszenia wniosku.