Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobom, które po co najmniej dwóch latach prowadzenia działalności gospodarczej ogłosiły upadłość oraz spełniły odpowiednie warunki dotyczące wieku i stażu pracy.

Przedsiębiorca musi nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy prowadzić działalność gospodarczą i za ten okres opłacać składki na ubezpieczenia społeczne. Ponadto po tym czasie musi ogłosić upadłość potwierdzoną postanowieniem sądu właśnie o ogłoszeniu upadłości. Przy przyznawaniu świadczenia nie będzie więc brane pod uwagę zaprzestanie działalności, nawet potwierdzone wyrejestrowaniem firmy z urzędu skarbowego.

Ponadto do dnia ogłoszenia upadłości przedsiębiorca musi mieć skończone 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni) i wykazać się stażem pracy w wysokości 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni).

Reklama

Dodatkowo przedsiębiorca powinien spełnić ogólne warunki wymagane dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie przedemerytalne, czyli przede wszystkim nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych i pobierać go przez 6 miesięcy (180 dni). W tym czasie dana osoba nie może bez uzasadnionej przyczyny odmówić przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Gwarantowana kwota przedemerytalnego zasiłku dla osób, które prowadziły działalność gospodarczą, wynosi od 1 marca 2016 r. wynosi 1029,86 zł.