Osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego - podobnie jak emeryt i rencista - musi ma prawo dodatkowo zarobkować, ale nie może przekroczyć pewnych kwot granicznych, powyżej których ZUS zmniejszy lub wstrzyma wypłatę świadczenia.

Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne, które podjęły działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (między innymi umowa o pracę, agencyjna), nie mogą dorabiać bez ograniczeń, jeśli chcą pobierać świadczenie w pełnej wysokości.

W przypadku świadczenia przedemerytalnego - inaczej niż w przypadku rent i emerytur - limity przychodów ustalane są na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych. Ile wynosi kwota bazowa w przypadku rent i emerytur, dowiesz się tutaj>>

Świadczenie przedemerytalne zostanie więc zmniejszone, jeśli kwota uzyskiwanego przychodu przekroczy 25 proc. tego przeciętnego wynagrodzenia, ale nie przekroczy kwoty granicznej przychodu, odpowiadającej 70 proc. tego wynagrodzenia. ZUS zmniejsza świadczenie o kwotę przekroczenia, ale zachowuje tzw. gwarantowaną kwotę świadczenia.

Jak podał GUS, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2015 roku wyniosło 3899,78 zł. W związku z tym od 1 marca 2016 roku dopuszczalna miesięczna kwota przychodu przy świadczeniu przedemerytalnym (równa 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia z 2015 roku) wynosi 975 zł (rocznie - 11 700 zł), a graniczna kwota przychodu wynosi 2 729,90 zł (rocznie - 32 758,80 zł). Natomiast gwarantowana kwota świadczenia wynosi 514,93 zł.

Na osobie, która pobiera świadczenie przedemerytalne i jednocześnie podejmuje działalność podlegającą ubezpieczeniom społecznym, ciąży obowiązek zgłoszenia tego faktu do ZUS i podanie informacji o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu.