Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne, które podjęły działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (między innymi umowa o pracę, agencyjna), nie mogą dorabiać bez ograniczeń, jeśli chcą pobierać świadczenie w pełnej wysokości.

W przypadku świadczenia przedemerytalnego - inaczej niż w przypadku rent i emerytur - limity przychodów ustalane są na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych. Ile wynosi kwota bazowa w przypadku rent i emerytur, dowiesz się tutaj>>

Świadczenie przedemerytalne zostanie więc zmniejszone, jeśli kwota uzyskiwanego przychodu przekroczy 25 proc. tego przeciętnego wynagrodzenia, ale nie przekroczy kwoty granicznej przychodu, odpowiadającej 70 proc. tego wynagrodzenia. ZUS zmniejsza świadczenie o kwotę przekroczenia, ale zachowuje tzw. gwarantowaną kwotę świadczenia.

Jak podał GUS, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2015 roku wyniosło 3899,78 zł. W związku z tym od 1 marca 2016 roku dopuszczalna miesięczna kwota przychodu przy świadczeniu przedemerytalnym (równa 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia z 2015 roku) wynosi 975 zł (rocznie - 11 700 zł), a graniczna kwota przychodu wynosi 2 729,90 zł (rocznie - 32 758,80 zł). Natomiast gwarantowana kwota świadczenia wynosi 514,93 zł.

Na osobie, która pobiera świadczenie przedemerytalne i jednocześnie podejmuje działalność podlegającą ubezpieczeniom społecznym, ciąży obowiązek zgłoszenia tego faktu do ZUS i podanie informacji o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu.