Aż 151 mln zł – tyle przeznacza rząd w ramach konkursu „Maluch plus” 2017 na dofinansowanie tworzenia i utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. A to niejedyna możliwość uzyskania wsparcia na taki celPIĄTEK 9 GRUDZIEŃ
PIĄTEK 16 GRUDZIEŃ
Od kilku lat można obserwować wzrost liczby instytucji i miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Jednak wciąż wielu rodziców, głównie matki, musi wybierać pomiędzy powrotem do pracy a zapewnieniem opieki swoim dzieciom. Niezbędne jest podejmowanie działań zwiększających liczbę instytucji opieki nad najmłodszymi. Naprzeciw społecznym oczekiwaniom wychodzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pomocą programu „Maluch plus” 2017. Jest to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Jego beneficjenci mogą otrzymać nawet do 80 proc. dofinansowania kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 151 mln zł.
Na utworzenie i dalsze funkcjonowanie
Program złożony jest z czterech modułów. W ich ramach wsparcie mogą otrzymać: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W ramach modułu 1 dofinansowanie może uzyskać gmina na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania. Gminy mogą również otrzymać dofinansowanie na utrzymanie miejsc opieki utworzonych z udziałem wcześniejszych edycji programu „Maluch” w ramach modułu 2. Środki przeznaczone na ten moduł mogą także trafić do podmiotów niegminnych na utrzymanie miejsc opieki, pod warunkiem pomniejszenia opłaty ponoszonej przez rodziców za opiekę nad dziećmi o kwotę przyznanej dotacji. W ramach modułu 3 na wsparcie finansowe mogą liczyć uczelnie i podmioty współpracujące z uczelniami na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i zapewnienie ich funkcjonowania, dla dzieci studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni. Tu również warunkiem jest pomniejszenie opłaty ponoszonej przez rodziców o kwotę przyznanej dotacji.
Dla spółek i organizacji pozarządowych
Plusem i innowacją tegorocznej edycji programu jest możliwość ubiegania się w ramach modułu 4 przez podmioty niegminne – m.in. osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, spółki – o dofinansowanie na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i zapewnienie ich funkcjonowania. Podmioty starające się o taką dotację zobowiązane są także do pomniejszenia opłaty ponoszonej przez rodziców za opiekę nad dziećmi o kwotę przyznanej dotacji.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu oraz sposobu ubiegania się o dofinansowanie znajdują się na tej stronie>>
Termin składania ofert w module 1 mija 16 grudnia 2016 r., a w modułach 2-4, jeszcze wcześniej, bo 9 grudnia br.
Ze środków UE
Program „Maluch plus” 2017 to nie jedyne źródło środków finansowych na tworzenie i utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wsparcie na tworzenie nowych miejsc w już funkcjonujących instytucjach opieki nad dziećmi, a także tworzenie nowych placówek wraz z finansowaniem działalności przez pierwszy okres funkcjonowania, można pozyskać z regionalnych programów operacyjnych. Programy te w poszczególnych województwach różnią się co do rozmiarów i trybu udzielania pomocy. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacjach konkursowych.
Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajduje się wykaz działań regionalnych programów operacyjnych poszczególnych województw, w ramach których można ubiegać się dofinansowanie tworzenia i/lub funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Środki ujęte w ww. działaniach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 wynoszą ponad 400 mln euro. Należy zaznaczyć, że część z nich może być przeznaczona na ogólnie pojętą infrastrukturę społeczną. Tak więc im więcej osób złoży projekty na dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w już funkcjonujących instytucjach opieki lub tworzenia nowych placówek, tym więcej miejsc opieki nad dziećmi powstanie i większa pula środków zostanie na ten cel przeznaczona.
Inne formy
Z opieką nad dziećmi do lat 3 kojarzone są głównie żłobki. Ale nie jest to jedyna forma opieki nad najmłodszymi. Od kilku lat poza żłobkami funkcjonują również kluby dziecięce i dzienni opiekunowie. Żłobki i kluby dziecięce mogą być tworzone i prowadzone przez gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Natomiast dzienni opiekunowie mogą być zatrudniani przez gminy, osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej. W żłobku mogą przebywać dzieci od ukończenia 20. miesiąca życia do ukończenia 3. roku życia do 10 godzin dzienne. W klubie dziecięcym odpowiednio od 1. roku życia do ukończenia 3. roku życia do 5 godzin dziennie. Pod opieką dziennego opiekuna mogą przebywać dzieci od ukończenia 20. miesiąca życia do 3. roku życia przez czas określony w umowie o świadczenie usług, na podstawie której jest on zatrudniony. Szczegółowe informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 znajdują się na tej stronie>>