Gmina przyznająca dofinansowanie prywatnym żłobkom i klubom dziecięcym nie może żądać od ich właścicieli podawania imiennego wykazu podopiecznych oraz ich dat urodzenia.
Tak uznało Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) we Wrocławiu, które stwierdziło nieważność części uchwały rady miejskiej w Kątach Wrocławskich. Zostały w niej uregulowane zasady i wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących miejsca opieki dla dzieci poniżej 3. roku życia. Zastrzeżenia organu nadzoru dotyczyły treści załącznika nr 2 do uchwały. Określa on wzór miesięcznej informacji, którą mają składać gminie właściciele żłobków i klubów dziecięcych, aby otrzymać dofinansowanie. Oprócz danych o liczbie dzieci objętych opieką w danym miesiącu wymagano od nich również przedstawienia imiennego wykazu wraz z datą urodzenia i miejscem zamieszkania. To właśnie ten zapis został przez izbę zakwestionowany.
W ocenie RIO żądanie danych osobowych małoletnich jest niedopuszczalne i stanowi naruszenie art. 3a ust. 1 i 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 157). Zgodnie z nim podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniający dziennego opiekuna może przetwarzać dane uzyskane od rodzica ubiegającego się objęcie potomka opieką wyłącznie w związku z rekrutacją oraz w celu zapewnienia mu prawidłowej opieki.
RIO przypomina, że wprawdzie obywatele mogą być zobowiązani do ujawnienia informacji obejmujących dane osobowe, ale wymóg taki może nałożyć na nich tylko ustawa. Tym samym władze nie mogą dowolnie ustalać zasobu informacji, jakie chcą uzyskać od obywateli, bo są w tej kwestii ograniczone postanowieniem ustawy.
ORZECZNICTWO
Uchwała nr 91/2016 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 21 grudnia 2016 r.