Maturalne zmagania w sesji dodatkowej zaplanowano na czerwiec. Do egzaminów w tym terminie przystąpią abiturienci, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na zdawanie matury w terminie dodatkowym. W jakich dniach odbędzie się sesja dodatkowa tegorocznej matury? Co będą zdawać abiturienci?

Matura 2024 – sesja dodatkowa

Zgodnie z przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) harmonogramem tegorocznych matur, sesja dodatkowa zaplanowana jest na czerwiec. Maturalne zmagania w terminie dodatkowym odbędą się od 3 do 17 czerwca 2024 r. Część pisemna egzaminu maturalnego w sesji dodatkowej odbędzie się od 3 do 17 czerwca 2024 r., natomiast część ustną w sesji dodatkowej zaplanowano w terminie 10-12 czerwca 2024 r.

Kto może zdawać maturę w terminie dodatkowym?

W terminie dodatkowym maturę zdają abiturienci, którzyz przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym. By móc przystąpić do matury w sesji dodatkowej, trzeba uzyskać zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w sesji dodatkowej. Warto dodać, że wyznaczone przez CKE terminy są takie same dla zdających w Formule 2023 oraz w Formule 2015 (absolwentów wszystkich typów szkół).

Jakie egzaminy są obowiązkowe?

Tegoroczny maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy tegoroczni maturzyści muszą ponadto przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. W przypadku abiturientów ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Maturzyści mają obowiązek przystąpić także do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do jeszcze pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Z tego obowiązku wyłączeni są absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Matura 2024 – deklaracje maturzystów

Wśród tegorocznych maturzystów, podobnie jak w latach ubiegłych, najpopularniejszym przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski, na drugim matematyka, a na trzecim – geografia. Pozostałe miejsca w rankingu zajmują kolejno: język polski, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie, historia i fizyka. Top 10. najpopularniejszych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym zamyka w tym roku informatyka.