W poniedziałek, 3 czerwca rozpoczyna się sesja dodatkowa tegorocznych matur. Abiturienci, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w tym trybie, zdają dziś pisemny egzamin z języka polskiego. Rozpocznie się on o godzinie 9.00.

Matura 2024 – egzamin pisemny z języka polskiego

Zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) pierwszy z obowiązkowych egzaminów maturalnych w sesji dodatkowej rozpocznie się 3 czerwca o godz. 9:00. Jest to jedyny egzamin, który zostanie przeprowadzony tego dnia. Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego w sesji dodatkowej potrwa 240 minut (170 minut dla Formuły 2015).

Co składa się na maturalny arkusz z języka polskiego?

Podczas pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego uczniowie otrzymują arkusz składający się z trzech części:

  • część 1 – język polski w użyciu, część sprawdzająca umiejętność czytania ze zrozumieniem i zasady argumentowania,
  • część 2 – test historycznoliteracki sprawdzający znajomość problematyki lektur obowiązkowych,
  • część 3 – wypracowanie.

W pierwszej części testu abiturienci zmierzą się m.in. z notatką syntetyzującą, w trzeciej z wypracowaniem o minimalnej objętości 300 wyrazów. W trzeciej części arkusza pojawią się dwa tematy do wyboru (bez wskazania konkretnej lektury obowiązkowej).

Jaka jest punktacja za egzamin pisemny z języka polskiego?

Maksymalna ilość punktów, jakie można uzyskać, za prawidłowe rozwiązanie zadań z arkusza wynosi 60 punktów, w tym:

  • maksymalnie 10 punktów za część 1 "Język polski w użyciu",
  • maksymalnie 15 punktów za część 2 Test historycznoliteracki,
  • maksymalnie 35 punktów za część 3 – wypracowanie.

Wymagane minimum punktów, przy obowiązującym progu zdawalności 30 proc., wynosi 18. Te same progi zdawalności dotyczą wszystkich, obowiązkowych egzaminów maturalnych za wyjątkiem wybranego przedmiotu dodatkowego.

Matura 2024 – egzaminy obowiązkowe?

Tegoroczny maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy tegoroczni maturzyści muszą ponadto przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. W przypadku abiturientów ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Maturzyści mają obowiązek przystąpić także do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do jeszcze pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Z tego obowiązku wyłączeni są absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.