Dziś drugi dzień matury 2024. Zdający przystąpią do obowiązkowego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpocznie się o godzinie 9:00. Jakie umiejętności zostaną sprawdzone w czasie tej matury? Z jakimi zadaniami zmierzą się maturzyści?

Matura 2024 z matematyki. Kiedy? Ile trwa?

Dziś o godzinie 9:00 rozpocznie się obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. Potrwa on 180 minut. Więcej czasu na rozwiązanie zadań będą mieć osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – w tym osoby z niepełnosprawnościami – oraz cudzoziemcy.

Matematyka może zostać wybrana przez maturzystów również jako przedmiot dodatkowy. Wówczas zdawana jest na poziomie rozszerzonym. Egzamin ten w tym roku odbędzie się 15 maja. Z kolei dodatkowy termin matury z matematyki na poziomie podstawowym przewidziany został na 4 czerwca, a na poziomie rozszerzonym – 11 czerwca.

Matura z matematyki na poziomie podstawowym 2024. Jak będą wyglądać arkusze?

Matura z matematyki na poziomie podstawowym przeprowadzona zostanie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które określone zostały w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 roku.

Jak wynika z dostępnego na stronie internetowej CKE "Informatora o egzaminie maturalnym z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego (poziom podstawowy)" oraz Aneksu do niego – w arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się od 29 do 40 zadań. Zdający maturę z matematyki na poziomie podstawowym mogą zdobyć maksymalnie 46 punktów.

W arkuszu egzaminacyjnym z matematyki na poziomie podstawowym na zdających czekać będą zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to m.in. zadania:

 • wyboru wielokrotnego,
 • typu prawda-fałsz,
 • na dobieranie.

Wśród zadań otwartych, czyli takich, w których maturzyści będą musieli samodzielnie sformułować odpowiedź, znajdą się m.in. zadania:

 • z luką,
 • krótkiej odpowiedzi,
 • rozszerzonej odpowiedzi.

Na maturze z matematyki zdający mogą korzystać z linijki, cyrkla, kalkulatora prostego oraz "Wybranych wzorów matematycznych na egzamin maturalny z matematyki".

Matura z matematyki na poziomie podstawowym 2024: Wymagania

Matura z matematyki na poziomie podstawowym sprawdzać będzie – zgodnie z ogólnymi wymaganiami egzaminacyjnymi:

 • sprawność rachunkową,
 • wykorzystanie i tworzenie informacji,
 • wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji,
 • rozumowanie i argumentację.

Zadania egzaminacyjne z matematyki będą obejmowały następującą tematykę:

 • liczby rzeczywiste,
 • wyrażenia algebraiczne,
 • równania i nierówności,
 • układy równań,
 • funkcje,
 • ciągi,
 • trygonometria,
 • planimetria,
 • geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej,
 • stereometria,
 • kombinatoryka,
 • rachunek prawdopodobieństwa i statystyka,
 • optymalizacja i rachunek różniczkowy.

Matura 2024. Harmonogram

W tym roku matura rozpoczęła się we wtorek 7 maja od egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Egzaminy pisemne zakończą się 24 maja. Natomiast egzaminy ustne potrwają od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. Dodatkowe terminy egzaminów zostały zaplanowane na czerwiec, natomiast sesja poprawkowa – na sierpień.

Wyniki matur zarówno tych zdawanych w terminie głównym, jak i dodatkowym, ogłoszone zostaną 9 lipca. Z kolei wyniki egzaminów poprawkowych podane zostaną do wiadomości 10 września.