Co się stanie, jeżeli przed maturą wypłyną pytania egzaminacyjne, w trakcie sprawdzianu wybuchnie pożar albo zdający się gorzej poczuje? Komisja egzaminacyjna przygotowała wykaz procedur na takie awaryjne okoliczności.
Czy dyrektor wyznaczy nowy termin
Reklama
W internecie można często przeczytać informacje o maturalnych przeciekach. Zestawy pytań można poznać parę dni przed egzaminem. Zazwyczaj te informacje są nieprawdziwe. Ale czy jeżeli okaże się, że potem maturzyści rzeczywiście dostaną te same arkusze, które wypłynęły w przecieku, to uczniowie będą musieli podchodzić do egzaminu ponownie?

Reklama
TAK
Jeżeli okaże się, że zadania do części ustnej egzaminu maturalnego lub arkusze do części pisemnej zostały nieprawnie ujawnione, decyzję co do dalszego przebiegu matury podejmuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). Jeżeli zdecyduje się wstrzymać maturę, ustali nowy termin sprawdzianu z danego przedmiotu. Informacje w tej sprawie przekaże do dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE), a ci z kolei powiadomią przewodniczących zespołów w szkołach. Natomiast zdający w szkole uzyskają informacje o nowym terminie matury.
Podstawa prawna
Art. 9a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy dostanę nowy arkusz egzaminacyjny
Słyszałam o przypadkach, gdy na maturze próbnej w arkuszach egzaminacyjnych brakowało stron. Czy jeżeli okaże się, że mój egzemplarz będzie niekompletny, będę mogła go wymienić?
TAK
Komisja jest przygotowana na taką sytuację. Ma bowiem kilka dodatkowych arkuszy awaryjnych. Jeśli stwierdzi brak stron lub inne usterki w egzemplarzu testu, przewodniczący zespołu nadzorującego odnotuje ten fakt w protokole przebiegu i zgłosi przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego konieczność wykorzystania arkuszy rezerwowych. Problem może pojawić się wtedy, gdy ich liczba będzie niewystarczająca do przeprowadzenia egzaminu. Wówczas przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powiadamia dyrektora OKE, który podejmuje decyzję co do dalszego przebiegu matury. W tym czasie maturzyści czekają na decyzję, nie opuszczając sali egzaminacyjnej. Z procedury matur wynika również, że nie wykonuje się kserokopii arkuszy.
Podstawa prawna
Art. 9a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy zawsze przysługuje termin dodatkowy
Bardzo stresuję się maturą. Obawiam się, że w dniu egzaminów mój stan zdrowia może się pogorszyć. Czy taka sytuacja zawsze uzasadnia przystąpienie do egzaminu w drugim terminie dodatkowym?
NIE
Jeszcze zanim rozpocznie się egzamin maturalny, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ma obowiązek upewnić się, że wszyscy zdający czują się dobrze i mogą przystąpić do sprawdzianu. Maturzyście, który zgłasza problemy zdrowotne, przewodniczący zaleca udanie się do lekarza. Informuje go także o możliwości ubiegania się o ponowne zdawanie w dodatkowym, czerwcowym terminie. Jednak przerwanie egzaminu z przyczyn zdrowotnych nie uprawnia automatycznie do przystąpienia do niego w tym terminie. Zdający lub jego rodzice muszą przedstawić udokumentowany wniosek w tej sprawie i złożyć go już w dniu, w którym odbywa się egzamin. Jeżeli podczas trwania egzaminu zdający przerywa go z przyczyn zdrowotnych lub losowych, przewodniczący zespołu organizuje pomoc, dbając o to, aby uczeń nie miał możliwości kontaktu z innymi. Rejestruje godzinę przerwania egzaminu tego zdającego i jeśli maturzysta poczuje się na siłach, aby kontynuować egzamin, może na to zezwolić. Zdający wykorzystuje pozostały mu czas egzaminu. Nie przedłuża się czasu na rozwiązanie zadań pisemnych.
Podstawa prawna
Art. 9a, art. 44zzj ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy alarm zawsze uzasadnia zmianę terminu
Moi koledzy straszą, że będą starali się zakłócić przebieg matury. Obawiam się, że mogą zrobić coś głupiego, np. zadzwonić do szkoły i powiadomić o podłożeniu bomby albo uruchomić alarm przeciwpożarowy. Czy w takiej sytuacji matura zostanie przeniesiona?
NIE
A przynajmniej nie w każdej sytuacji. To zależy od oceny zdarzenia. W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu matury (np. włączenia się alarmu albo gdy wybuchnie pożar) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub przerywa ją i powiadamia o tym dyrektora OKE. W razie potrzeby jest też zobowiązany zawiadomić odpowiednie służby (policję, straż pożarną itp.). Z kolei dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu matury.
Procedury egzaminacyjne określają również, co się stanie w sytuacji, kiedy przebieg egzaminu w szkole jest zagrożony ze względu na trudną sytuację pogodową lub niespodziewane utrudnienia komunikacyjne w dniu sprawdzianu. Wówczas przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może zawiesić część pisemną egzaminu, czekając na przybycie wszystkich zdających. O zaistniałej sytuacji powiadamia dyrektora OKE.
Podstawa prawna
Art. 9a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy możliwe jest zawieszenie egzaminu
Do każdej szkoły, która przeprowadza egzaminy maturalne, wysyłany jest pakiet materiałów i arkuszy egzaminacyjnych. Może się zdarzyć, że przesyłka zaginie. Czy w takiej sytuacji matura zostanie przeniesiona na inny termin?
TAK
Jeżeli okaże się, że przesyłka z materiałami egzaminacyjnymi zaginęła, przewodniczący zespołu zawiadamia o tym dyrektora OKE, który przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Następnie w porozumieniu z dyrektorem CKE podejmuje decyzję o ewentualnym zawieszeniu egzaminu i ustala nowy termin matury z danego przedmiotu. O tej dacie maturzysta dowie się w swojej szkole.
Podstawa prawna
Art. 9a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy komisja może zgubić pracę maturalną
Do matury co roku podchodzi kilkaset tysięcy osób. Nietrudno w takim stosie arkuszy, aby czyjaś praca zaginęła. Czy wtedy trzeba będzie podchodzić do egzaminu jeszcze raz?
TAK
Taką ewentualność również bierze pod uwagę maturalna procedura. Wynika z niej, że w przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem CKE, unieważnia egzamin maturalny danego absolwenta i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. Kolejny termin wyznacza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Podstawa prawna
Art. 44zzy ust. 10 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy wolno mi zgłosić uwagi już po egzaminie
Długo przygotowywałem się do matury. Zależy mi na tym, aby uzyskać dobre wyniki i dostać się na studia. Niestety obawiam się, że w trakcie egzaminu może zdarzyć się sytuacja niezależna ode mnie, która wpłynie na mój końcowy wynik. Czy jeżeli będę miał zastrzeżenia co do przebiegu matury, będę mógł je zgłosić jeszcze po egzaminie?
TAK
Jeszcze w ciągu dwóch dni roboczych od egzaminu maturalnego z danego przedmiotu uczeń może zgłosić zastrzeżenia, jeżeli uzna, że w jego trakcie zostały naruszone przepisy dotyczące przeprowadzania sprawdzianu. Składa się je do dyrektora OKE wraz z uzasadnieniem. W takiej sytuacji dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwraca się do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o przedstawienie wyjaśnień odnośnie wniesionych zastrzeżeń.
Dyrektor OKE ma siedem dni na ich rozpatrzenie. Potem pisemnie informuje maturzystę o wyniku rozstrzygnięcia. Z kolei uczeń ma trzy dni na wniesienie zastrzeżeń do tych ustaleń do dyrektora CKE. Następnie ten ma siedem dni na ich rozpatrzenie. Jego rozstrzygnięcie jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.
W przypadku stwierdzenia naruszenia egzamin, co do którego maturzysta wniósł zastrzeżenia, może zostać unieważniony – o ile mogło ono wpłynąć na wynik egzaminu. Taka decyzja może objąć wszystkich maturzystów albo tylko tych w poszczególnych szkołach czy też konkretne osoby. W takiej sytuacji dyrektor CKE wyznacza ponowny termin egzaminu maturalnego.
Podstawa prawna
Art. 44zzy ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy mogę wnieść na salę butelkę z wodą
Przepisy wskazują bardzo ograniczony katalog przedmiotów, które można mieć ze sobą na maturze. Nie wyobrażam sobie jednak, aby nie mieć chociaż picia. Przecież egzamin trwa kilka godzin. Czy będę mogła wnieść chociaż butelkę wody?
TAK
Maturzysta może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Napój może również zapewniać szkoła. Podczas pracy z arkuszem butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.
Podstawa prawna
Art. 9a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).