Jestem tegorocznym maturzystą. Niestety kilka dni temu miałem wypadek i nie jest pewne, czy uda mi się wyjść ze szpitala do 4 maja. Wszystko zależy od mojego stanu zdrowia i oceny lekarzy. Nawet jeżeli uznają, że mogę opuścić szpital, raczej nie będę w formie, aby zdawać egzaminy. Nie chcę jednak tracić roku. Czy można przenieść maturę na inny termin – pyta pan Maciej.
Tak. Przepisy przewidują taką ewentualność. Dla osób, które nie mogą przystąpić do egzaminu ze wszystkimi uczniami z przyczyn od nich niezależnych, jest termin dodatkowy. Jednak to, czy zostanie przydzielony, zależy od decyzji dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (OKE). Można z niego skorzystać tylko w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej w terminie głównym. Do takich przypadków można właśnie zaliczyć chorobę albo też sytuację, w której maturzysta spóźnił się na egzamin albo na niego nie dotarł, np. z powodu wypadku komunikacyjnego.
Wobec takich przeszkód dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców, może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego w innym czasie. W tym roku dodatkowy termin został wyznaczony od 1 do 17 czerwca – w zależności od przedmiotu, który ma zdawać maturzysta. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, w której przystępuje się do matury, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje go wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi OKE nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku. Ten z kolei rozpatruje go w ciągu dwóch dni od otrzymania. Decyzja dyrektora OKE jest uznaniowa. Będzie mógł odmówić przystąpienia do egzaminu w dodatkowym terminie, jeżeli uzna wniosek za niezasadny, czyli taki, który nie spełnia przesłanek wskazanych w ustawie – nie uzna np. danej sytuacji za losową. Odmówi, gdy wniosek nie będzie właściwie udokumentowany – zainteresowany nie dostarczy zwolnienia lekarskiego potwierdzającego chorobę, a także wtedy, gdy zdarzenie, w wyniku którego uczeń nie dojechał na maturę na czas, było od niego zależne, np. spóźnił się na autobus, bo zaspał. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne – nie ma możliwości odwołania się od niego.
Maturzysta, który otrzyma zgodę, będzie mógł przystąpić do egzaminu w dodatkowym terminie i jeśli zda wszystkie wymagane ustawą obowiązkowe egzaminy, zyska równe szanse w rekrutacji na studia. Świadectwo maturalne otrzyma w tym samym terminie co osoby, które zdawały maturę w maju – w tym roku będzie to 5 lipca.
Osoby, które nie dostaną zgody dyrektora OKE, nie będą mogły też zdawać egzaminu w sierpniowym terminie poprawkowym – on bowiem przysługuje tylko tym absolwentom, którzy do wszystkich wymaganych części egzaminu dojrzałości przystąpili, ale któregoś nie zdali. Spóźnieni zyskają taką możliwość dopiero w kolejnym roku, przy czym egzamin odbędzie się na tegorocznych zasadach (będą one obowiązywały jeszcze przez pięć lat, nawet jeżeli ulegną zmianie).
Maturzysta będzie mógł natomiast dokonać pewnych zmian – wybrać jako przedmiot obowiązkowy inny niż wskazany za pierwszym razem. Jeżeli zdecyduje się przystąpić ponownie do matury po upływie pięciu lat od pierwszego terminu, będzie ją zdawał zgodnie z zasadami, które będą wówczas obowiązywały.
Ważne
W uzasadnionych przypadkach absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego w innej szkole niż ta, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, na jego wniosek
Ważne
Egzamin maturalny odbywa się raz w ciągu roku, w okresie od maja do września, w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym
Zasady przystąpienia do egzaminu maturalnego
Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się z części ustnej i pisemnej.
W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych:
● absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu w części pisemnej,
● ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz tego, do którego przystępuje obowiązkowo,
● wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym.
Do egzaminu maturalnego zarówno w części ustnej, jak i pisemnej zdający przystępuje w szkole, którą ukończył. W szczególnych przypadkach może zostać skierowany do innej placówki, np.:
● w części ustnej – jeżeli w danej szkole nie ma nauczycieli specjalistów z zakresu danego języka obcego nowożytnego,
● w części ustnej lub pisemnej – jeżeli macierzysta szkoła absolwenta została zlikwidowana lub przekształcona.
Źródło: CKE
Podstawa prawna
Art. 44zzj, art. 44zzn ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).