Moja córka w tym roku przystępuje do matury. Uczy się pilnie, ale widzę również, że na wszelki wypadek przygotowuje ściągi. Gdy zwracam jej uwagę, odpowiada, że każdy maturzysta z nich korzysta. Co się stanie, jeżeli nauczyciel nakryje ją na ściąganiu – pyta zaniepokojona pani Krystyna
Tydzień z maturami
Kara może być dotkliwa dla ucznia. Po pierwsze na ściąganiu maturzysta może zostać nakryty nie tylko podczas pisania pracy, ale również w trakcie jej sprawdzania. W pierwszym przypadku przepisy wskazują, że przewodniczący komisji może stwierdzić, że zadania egzaminacyjne są rozwiązywane niesamodzielnie, gdy nauczyciel zauważy np., że uczeń korzysta ze ściągi albo z pomocy kolegi. Procedura przebiega następująco: najpierw przewodniczący zespołu nadzorującego, po konsultacji z pozostałymi członkami, prosi do sali przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Ten zaznajamia się z okolicznościami wystąpienia nieprawidłowości. Następnie podejmuje decyzję o przerwaniu egzaminu i poleca zdającemu opuszczenie sali. Musi przygotować informację o tym zdarzeniu i uzasadnić swoją decyzję. Na tej podstawie egzamin będzie unieważniony.
Taki sam skutek może wywołać stwierdzenie przez egzaminatora np. występowania w pracy jednakowych sformułowań, wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi, lub korzystanie z pomocy kolegi dopiero podczas sprawdzania matury. W takiej sytuacji dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej (OKE) przekazuje za pośrednictwem dyrektora szkoły maturzyście pisemną informację o zamiarze unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej. Uczeń ma wówczas prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor OKE zamierza unieważnić pracę. Należy go wnieść do OKE w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania pisemnej wiadomości w tej sprawie. Dyrektor w ciągu siedmiu dni od otrzymania wniosku umożliwia zainteresowanemu zapoznanie się z dokumentacją i złożenie wyjaśnień. Wyznacza czas oraz miejsce. Na podjęcie decyzji o unieważnieniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dyrektor OKE ma 14 dni. Rozstrzygnięcie w tej sprawie przekazuje uczniowi wraz z uzasadnieniem. Jeżeli maturzysta nie zgadza się z tym postanowieniem, może w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania informacji o unieważnieniu wnieść swoje zastrzeżenia. Te wraz z dokumentacją dyrektor OKE przekazuje nie później niż następnego dnia roboczego od ich otrzymania dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chyba że je uwzględni i wycofa się ze swojej pierwotnej decyzji. Jeżeli nie przyzna uczniowi racji, dyrektor CKE rozpatrzy zastrzeżenia maturzysty w ciągu siedmiu dni od ich dostarczenia. Jego rozstrzygnięcie jest ostateczne i nie można zaskarżyć go do sądu administracyjnego.
Postanowienie o unieważnieniu matury może być dla maturzysty dramatyczne w skutkach. Jeżeli zostanie przyłapany na ściąganiu na egzaminie, który był obowiązkowy, nie zda egzaminu dojrzałości. Tak się stanie w przypadku maturzysty, któremu unieważniono egzamin:
● z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub w części pisemnej,
● z przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, jeśli był to jedyny przedmiot dodatkowy, do którego przystąpił,
● ze wszystkich przedmiotów dodatkowych, do których przystąpił.
Nawet jeżeli uczniowi podczas matury unieważniono egzamin z jednego z przedmiotów, nie stanowi to przeszkody w przystępowaniu do pozostałych sprawdzianów. Nie będzie mógł natomiast skorzystać z sierpniowego terminu poprawkowego, aby powtórnie zdawać unieważniony egzamin. Jeżeli został przyłapany na ściąganiu na sprawdzianie z przedmiotu nieobowiązkowego, dodatkowego, wtedy w rubryce na świadectwie będzie zapisane 0 proc. uzyskanych punktów.
Maturzysta może zostać ukarany nie tylko za ściąganie, ale także za zakłócenie przebiegu matury. Wówczas jego praca również może zostać unieważniona.
Punkty, procenty, centyle, świadectwa
Aby zdać egzamin dojrzałości, trzeba:
● uzyskać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej,
● przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej.
Ważne! Jeżeli zdający nie zaliczy któregokolwiek egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej, nie powinien rezygnować z przystępowania do kolejnych egzaminów w tej samej sesji.
Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na świadectwie dojrzałości.
Maturzysta, który zda egzamin, otrzymuje świadectwo dojrzałości oraz jego odpis. Dokument zawiera szczegółowy spis uzyskanych wyników. W przypadku egzaminów w części pisemnej (zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych) podane są dwie wartości: wynik wyrażony w procentach oraz wynik na skali centylowej. Dzięki temu można ocenić, jak zdał egzaminy na tle pozostałych maturzystów.
Z tych dodatkowych przedmiotów można zdawać egzamin dojrzałości
W części pisemnej:
● biologia
● chemia
● filozofia
● fizyka
● geografia
● historia
● historia muzyki
● historia sztuki
● informatyka
● język angielski
● język francuski
● język hiszpański
● język niemiecki
● język rosyjski
● język włoski
● język łaciński i kultura antyczna
● języki mniejszości narodowych (m.in. białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński, łemkowski)
● język regionalny – kaszubski
● język polski
● matematyka
● wiedza o społeczeństwie
W części ustnej:
● język angielski
● język francuski
● język hiszpański
● język niemiecki
● język rosyjski
● język włoski
● języki mniejszości narodowych oraz regionalny
Warto wiedzieć, że można wybrać maksymalnie pięć nieobowiązkowych dodatkowych przedmiotów.
Podstawa prawna
Art. 44zzw, 44zzy ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).