Opiekunowie, którzy starają się o miejsce w samorządowych placówkach oświatowych, mają możliwość odwoływania się od wyników naboru. Spór z dyrektorem placówki o przyjęcie dziecka może się zakończyć w sądzie
Reklama
Czy od wyników rekrutacji można się odwołać
Wspólnie z mężem pracujemy i wychowujemy trzyletniego syna. Dowiedziałem się, że dziecko nie dostało się do samorządowego przedszkola. Nie stać nas na opiekunkę, a dziadkowie mieszkają w innej miejscowości. Z kolei w żłobku nie ma miejsc dla takich maluchów. Czy od wyników rekrutacji możemy się odwoływać?
TAK
Ponieważ w tym roku przywrócono obowiązek nauki od siedmiu lat, a rodzice sześciolatków mogą zdecydować, czy zapisywać swoje dzieci do pierwszej klasy, czy też pozostawić je w przedszkolu, mogą pojawiać się problemy z miejscem dla trzylatków. Zanim rodzic zacznie podejmować jakiekolwiek czynności, musi zaczekać na zakończenie postępowania rekrutacyjnego. Jego wyniki podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej ich imiona i nazwiska. Jeśli dziecko nie zostało przyjęte, rodzic w terminie 7 dni od podania tej listy do publicznej wiadomości może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy. Komisja ma pięć dni na odpowiedź. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny odmowy, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Następnym krokiem jest wniesienie do dyrektora publicznego przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w ciągu siedmiu dni od otrzymania uzasadnienia. Ten na rozpatrzenie ma również siedem dni. Na rozstrzygnięcie dyrektora przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
Problem z miejscami dla dzieci w przedszkolu i rekrutacją zniknie przy kolejnej rekrutacji na rok szkolny 2017/2018. Wtedy każde dziecko zyska prawo do miejsca w przedszkolu. Obecnie taką możliwość mają dzieci w wieku od czterech do sześciu lat. Ponadto, jeśli z jakiegokolwiek powodu dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły wybranej przez opiekunów, można skorzystać z takiego samego trybu odwoławczego, również z możliwością skierowania skargi do sadu administracyjnego.
Podstawa prawna
Art. 20zc ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy meldunek zawsze ma znaczenie
Chciałabym zapisać córkę do dobrego gimnazjum, które niestety nie jest przypisane do rejonu. Tak się szczęśliwie składa, że moja siostra mieszka blisko bardzo dobrej tego typu szkoły. Zastanawiam się jednak, czy muszę się u niej zameldować, aby dziecko zostało przyjęte do wspomnianej placówki.
NIE
Rodzice nie muszą decydować się na zmianę meldunku tylko po to, aby ich dziecko dostało się do dobrej podstawówki lub gimnazjum. Dla dyrektora szkoły najistotniejsze jest miejsce zamieszkania. Jeśli więc okaże się, że w pobliżu dobrej szkoły mieszkają np. dziadkowie (lub inni członkowie rodziny), którzy dodatkowo mogliby zabierać dziecko po zajęciach do swojego domu, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby w trakcie rekrutacji napisać stosowne oświadczenie, że dziecko zamieszkuje w obwodzie danej szkoły. Wystarczy podać w tym dokumencie adres i złożyć podpis. Szefowie placówek często przyznają, że nie dokonują weryfikacji, czy dziecko faktycznie mieszka u dziadków. W efekcie dla szkół objętych rejonizacją meldunek nie ma znaczenia.
Podstawa prawna
Art. 20c ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy bez przedszkola można zapisać dziecko do szkoły
Pod koniec wakacji rozważamy na stałe powrót do Polski z sześciolatkiem. Jest bardzo zdolny, więc chcielibyśmy go wysłać bezpośrednio do szkoły. Problem w tym, że wcześniej nie odbył rocznego przygotowania przedszkolnego. Czy w tej sytuacji o pójściu do pierwszej klasy musi zdecydować poradnia psychologiczno-pedagogiczna?
TAK
Rodzice powinni się zwrócić do poradni psychologiczno-pedagogicznej o wydanie opinii o gotowości dziecka do objęcia go obowiązkiem nauki. Jeśli będzie ona pozytywna, to dyrektor nie powinien robić problemów z przyjęciem dziecka do szkoły. Jeśli jednak będzie inaczej, to najprawdopodobniej dziecko trafi do przedszkola, a do szkoły pójdzie w wieku siedmiu lat.
Podstawa prawna
Art. 14 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy sąd wpłynie na zmianę decyzji rekrutacyjnej
Moja trzyletnia córka nie dostała się do samorządowego przedszkola. Dyrekcja tłumaczyła to zbyt małą liczbą punktów. Odwołałem się do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Czy rozstrzygnięcie sądowe może doprowadzić do przyjęcia dziecka?
TAK
Opiekun przed sądem administracyjnym może kwestionować tryb i sposób postępowania rekrutacyjnego do przedszkola lub szkoły. Może więc wykazać, że do placówki przyjmowano w pierwszej kolejności dzieci rodziców pracujących, a nie uwzględniono pierwszeństwa dzieci pochodzących z rodzin wielodzietnych. Albo że placówka stosowała nieprawidłowe preferencje w kolejności naboru (np. w pierwszej kolejności były przyjmowane dzieci nauczycieli). Sąd administracyjny nie może bezpośrednio nakazać stworzenia dla dziecka dodatkowego miejsca w przedszkolu, jeśli np. do wszystkich grup przypisano już maksymalną liczbę dzieci. Ma jednak prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne i nakazać ponowne jego przeprowadzenie. Dzięki temu w kolejnym etapie może się znaleźć miejsce dla trzylatka. Bywa, że jeśli rodzice przygotują np. wspólnie z prawnikiem skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego i wyślą ją za pośrednictwem dyrekcji przedszkola, ta z obawy, że sąd może jej wykazać błędy proceduralne, decyduje się na przyjęcie malucha.
Podstawa prawna
Art. 20zc ust. 9 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy rodzic może wyegzekwować przyjęcie dziecka
Mój syn urodził się 2 stycznia 2014 r. Gdyby nastąpiło to pod koniec 2013 r., to bez problemu mógłby uczestniczyć w rekrutacji elektronicznej do przedszkola. Chciałabym jednak, aby już od września trafił do przedszkola. Tym bardziej że uczęszcza tam jego starsze rodzeństwo. Czy dyrektor musi uwzględnić wniosek rodzica?
NIE
Gdy dziecko ukończy 2,5 roku, rodzic ma prawo zwrócić się do dyrektora przedszkola z takim wnioskiem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może bowiem być objęte dziecko w tym wieku. Argument rodziców, że chcą, aby rodzeństwo przebywało razem w czasie, kiedy opiekunowie pracują, jest wystarczający, ale nie gwarantuje, że dyrektor znajdzie dla niego wolne miejsce. Można też dodatkowo użyć argumentów, że w miejscu zamieszkania nie ma żłobka, a dziadkowie mieszają w innej miejscowości. W razie odrzucenia wniosku należy się z tym pogodzić, bo odwoływanie się od tej decyzji jest bezzasadne.
Podstawa prawna
Art. 14 ust. 1b ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy można zapisać dziecko do lepszej szkoły od rejonowej
Chciałam zapisać syna do pierwszej klasy szkoły podstawowej w rejonie, ale na forach internetowych przeczytałam, że jest ona na niskim poziomie. Słabo tam też wypada sprawdzian szóstoklasisty. Kilkaset metrów dalej jest też samorządowa placówka, ale na wiele wyższym poziomie. Syn nie jest do niej jednak przypisany, bo jest spoza obwodu. Czy dyrektor tej lepszej szkoły musi przyjąć moje dziecko?
NIE
Dyrektor szkoły podstawowej w pierwszej kolejności zobowiązany jest przyjąć dzieci ze swojego rejonu. Dopiero jeśli nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza postępowanie uzupełniające. Powinno się ono zakończyć do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny. Szef placówki może wziąć pod uwagę takie kryteria, jak informacje o tym, że starsze rodzeństwo już uczy się w tej placówce. Gdyby zatem dyrekcja lepszej szkoły zgodziła się przyjąć dziecko, to już jego młodzse rodzeństwo bez większego problemu mogłoby trafić do tej placówki, mimo że nie jest ona rejonową.
Podstawa prawna
Art. 20zd ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy sześciolatek powinien pozostać w przedszkolu
Opiekunowie chcieli, aby ich sześcioletnie dziecko pozostało w przedszkolu na kolejny rok szkolny, a nie było przenoszone do zerówki. Tym bardziej że mieści się w szkole, która nie jest docelową placówką rejonową. Czy w takiej sytuacji gmina powinna się przychylić do wniosku?
TAK
Od września 2016 r. obowiązkiem szkolnym zostaną objęte siedmiolatki (rocznik 2009). Z kolei rodzice sześciolatków mogą zdecydować, czy zapisać dziecko do pierwszej klasy, czy też pozostawić w przedszkolu. Nie trzeba tak, jak w poprzednich latach, występować do poradni psychologiczno-pedagogicznej o wydanie zaświadczenia o gotowości dziecka do nauki w szkole. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby rodzic poprosił o pomoc w podjęciu decyzji.
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 2 ustawy z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 35).
Czy wielodzietnym łatwiej znaleźć miejsce w przedszkolu
W lutym urodziło się nam trzecie dziecko. Najstarsze ma trzy lata i w tym roku chcielibyśmy je zapisać do przedszkola. Burmistrz na spotkaniu z rodzicami zapowiadał już, że miejsc nie wystarczy dla wszystkich trzylatków. Czy nasza sytuacja rodzinna związana z liczbą dzieci ma znaczenie?
TAK
Podczas pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
● wielodzietność rodziny,
● niepełnosprawność,
● niepełnosprawność jednego lub dwojga z rodziców,
● niepełnosprawność rodzeństwa,
● samotne macierzyństwo,
● objęcie dziecka pieczą zastępczą.
Sprawdzanie, czy powyższe kryteria są spełnione, odbywa się na podstawie złożonego oświadczenia albo dostarczenia do wglądu wyroku sądu orzekającego rozwód lub innego dokumentu potwierdzającego, że np. matka jest panną i samotnie wychowuje dziecko.
Podstawa prawna
Art. 20c ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).