Podstawowe świadczenie dla uczniów roku szkolnego 2023/2024 Dobry Start w kwocie 300 zł można rozszerzyć o 100 złotych za sprawą dodatku na rozpoczęcie roku szkolnego. Jednak w Wadowicach, kwotę dofinansowania na naukę można powiększyć aż o 500 zł. Kto i jak może uzyskać poszczególne świadczenia w roku szkolnym?

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Dla kogo świadczenie w kwocie 100 zł?

To dodatek dla rodziców lub opiekunów dziecka oraz osób uczących się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub nauki dziecka w „zerówce". O 100 zł na dziecko można wnioskować raz w roku szkolnym.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Dla kogo?

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje:

  • mamie albo tacie dziecka,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka),
  • opiekunowi prawnemu dziecka,
  • osobie uczącej się.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Jak i kiedy złoży wniosek?

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym.

Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego trzeba złożyć do 31 października tzn. do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo przygotowanie dziecka do szkoły w „zerówce". Wniosek złożony po tym terminie pozostanie bez rozpoznania.

Dobry start. 300 zł dla ucznia

300 zł dla uczniów to inaczej świadczenie Dobry start. Pieniądze przysługują raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. Rodzina dostaje świadczenie bez względu na dochód.

300 zł świadczenia Dobry start. Do kiedy złożyć wniosek?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Przyjmowaniem wniosków o świadczenie Dobry start, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o świadczenie Dobry start można składać do 30 listopada 2023.

500 zł bonu edukacyjnego

W tym roku na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne Wadowice dopłacą rodzicom uczniów 500 zł jednorazowego świadczenia. Na Wadowicki Bon Edukacyjny miasto przeznaczyło 1,5 mln zł. Pierwsze wypłaty ruszą we wrześniu.

Wadowicki Bon Edukacyjny to pomoc rodzicom w pokryciu kosztów poniesionych za dowolne zajęcia dodatkowe. Urząd nie weryfikuje wydatków. Świadczenie nie jest opodatkowane. Przysługuje jednemu z rodziców dziecka uczęszczającego do szkoły podstawowej, który jako pierwszy złożył wniosek, posiada pełne prawa rodzicielskie i mieszka w gminie Wadowice. Wnioski będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od połowy września.