Mniejsza liczba rekomendacji, możliwość składania ich w języku angielskim czy odstąpienie od wymogu podawania szczegółowego wykazu osiągnięć w niektórych kategoriach – to tylko część zmian, które proponuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zasadach przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich.
Zakłada je projekt rozporządzenia w tej sprawie, który trafił do konsultacji.
– Wydanie tego aktu wpisuje się w proces deregulacji prawa, który ma na celu uproszczenie obowiązujących przepisów poprzez ich odbiurokratyzowanie i usunięcie tych rozwiązań prawnych, które przewidują nadmierne albo wręcz zbędne obowiązki dla wnioskodawców – uzasadnia resort.
Reklama
Zgodnie z propozycją ministerstwa rektor czy inny uprawniony organ, który wystąpi o nagrodę dla akademika, do wniosku będzie musiał dołączyć dwie rekomendacje (zamiast trzech). Ponadto zostanie ograniczony zakres informacji zawartych we wniosku poprzez usunięcie adresu wnioskodawcy, adresu zamieszkania i miejsca zatrudnienia kandydata do nagrody. Resort planuje także rozszerzyć katalog kryteriów wykluczających akademika z możliwości kandydowania do nagrody ministra o skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub skarbowe oraz doprecyzowanie, że w przypadku kar dyscyplinarnych kryterium tym będzie wyłącznie prawomocne ukaranie. Ponadto chce umożliwić składanie wniosków o nagrodę w formie dokumentu elektronicznego, a także wydłużyć termin ich rozpatrywania o miesiąc.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji