Bez zmian pozostaje konkursowa forma wyłaniania kandydatów. Jego ogłoszeniem i przeprowadzeniem zajmie się wojewoda. Skład komisji konkursowej ustala się sposób wskazany w ustawie. Należeć będą do niej:
• trzej przedstawiciele ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
• dwaj przedstawiciele wojewody
• po jednym przedstawicielu wojewódzkich struktur związków zawodowych, zrzeszających nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

Zainteresowany wystartowaniem w konkursie musi posiadać następujące kompetencje:
• wykształcenie wyższe magisterskie;
• stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego;
• co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela.

Gdyby w czasie postępowania nie został wyłoniony zwycięzca, któremu można by powierzyć stanowisko kuratora, minister może sam powołać osobę, która spełnia warunku do wystąpienia w rekrutacji.

Zgodnie z art. 30 ustawy to minister właściwy do spraw oświaty i wychowania będzie powoływał kuratora na wniosek wojewody lub z własnej inicjatywy. Do tej pory czynność ta leżała w gestii wojewody, który pytał ministra jedynie o zgodę.

Kurator może zawnioskować o powołanie wicekuratorów. Swoich kandydatów powinien skonsultować z wojewodą, a następnie zawnioskować o powołanie do ministra.

Nowelizacja wchodzi w życie 23 stycznia 2015r.