Cudzoziemiec, który chce podjąć studia w Polsce musi posiadać zabezpieczenie finansowe w wysokości co najmniej 635 zł miesięcznie – wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów. Obowiązująca obecnie kwota to 543 zł.

Zgodnie z propozycją rządu cudzoziemcy podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, muszą posiadać środku finansowe na pokrycie kosztów utrzymania się w kraju. Na każdy miesiąc pobytu osoba taka posiadać powinna co najmniej 635 zł przez okres 15 miesięcy lub przez cały, określony indywidualnie okres pobytu. Równowartość tej kwoty może zostać przedstawiona w walutach obcych.

Z projektu rozporządzenia wynika również, że cudzoziemiec, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium wraz z członkami rodziny pozostającymi na jego utrzymaniu, musi posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości co najmniej po 515 zł (dotychczas było to co najmniej 457 zł) na siebie i każdego członka rodziny na każdy miesiąc pobytu.

Zmian zawarte w projekcie nowelizacji rozporządzenia wynikają z podwyższenia kryteriów dochodowych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z kwoty 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej na 634 zł oraz z kwoty 456 zł dla osoby w rodzinie na 514 zł.

Co istotne jednak istotne, jeżeli cudzoziemiec nie posiada środków finansowych w wysokości określonej tym rozporządzeniem na cały okres jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to uznaje się, że obowiązek posiadania takich środków finansowych jest spełniony, jeżeli cudzoziemiec dysponuje takimi środkami finansowymi miesięcznie przez cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków na etapie konsultacji publicznych.