Osoba, która będzie chciała zalegalizować dyplom potrzebny do obrotu prawnego za granicą, zapłaci 19 zł. Za wydanie duplikatu zainteresowany zapłaci o połowę więcej.
Tak wynika z rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. poz. 1842). Dzisiaj wchodzi w życie.
Reguluje ono m.in. zasady legalizacji dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz ich duplikatów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą. Zgodnie z ustawą są za nią odpowiedzialni minister nadzorujący uczelnię (w przypadku dyplomów uzyskanych w tych placówkach), prezes Polskiej Akademii Nauk (w przypadku dyplomów wydanych w jej instytutach) oraz minister nadzorujący instytut badawczy (w odniesieniu do dyplomów uzyskanych w tych jednostkach).
Legalizacja dyplomu doktorskich czy habilitacyjnych będzie płatna, wysokość stawki została określona na takim samym poziomie jak w przypadku np. zaświadczeń o ukończeniu studiów.
Rozporządzenie zmienia też zasady zaliczania osiągnięć naukowych do dorobku doktoranta czy habilitanta. Zgodnie z nowymi wytycznymi, gdy współautorami pracy jest więcej niż pięć osób, osoba ubiegająca się o stopień będzie musiała przedłożyć oświadczenie co najmniej pięciu z nich. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami kandydaci do stopnia byli zobowiązani do przedłożenia oświadczeń wszystkich współautorów niezależnie od liczebności zespołu. – Zmiana jest wprowadzona na wniosek środowiska akademickiego oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów – wyjaśnia resort nauki.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 25 listopada 2015 r.