Rodzice, którzy uczą się w szkole wyższej, mogą skorzystać z pomocy socjalnej. Mają także prawo starać się o opiekę nad dzieckiem w uczelnianym żłobku
Czy mam prawo do urlopu od zajęć na uczelni
Spodziewam się dziecka. Już teraz korzystam z urlopu od zajęć ze względów zdrowotnych. Planuję również po porodzie chociaż na pierwsze pół roku wziąć urlop na uczelni. Potem chciałabym już wrócić na studia, jednak nie w pełnym zakresie. Czy będę miała również taką możliwość?
TAK
Studenci mają prawo do urlopu od zajęć na uczelni. Zasady korzystania z takiej przerwy w nauce określa każda szkoła wyższa w regulaminie studiów. Przykładowo na Uniwersytecie Gdańskim urlop długoterminowy z powodu urodzenia dziecka może być udzielony np. na jeden semestr lub rok akademicki. W toku jednolitych studiów magisterskich (pięcioletnich) student może uzyskać urlop roczny najwyżej dwa razy, a w toku studiów pierwszego i drugiego stopnia najwyżej jeden raz. Ograniczenie nie dotyczy jedynie wolnego ze względów zdrowotnych. Ponadto w czasie trwania urlopu student może, za zgodą dziekana i na warunkach przez niego określonych, brać udział w niektórych zajęciach oraz przystępować do zaliczeń i egzaminów. Zatem studentka, która zdecyduje się na urlop roczny, będzie mogła w drugim semestrze uczęszczać na niektóre zajęcia – o ile uczelnia wyrazi na to zgodę.
Podstawa prawna
Art. 172 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Czy na urlopie skorzystam z przywilejów
Obecnie przebywam na urlopie od zajęć dydaktycznych z uwagi na to, że urodziło mi się dziecko. Obawiam się jednak, że nie mogę już korzystać z opieki medycznej i tańszych przejazdów. Czy podczas urlopu nadal mam prawo do tych przywilejów?
TAK
Zgodnie z ustawą w okresie korzystania z urlopu student zachowuje prawa wynikające z faktu studiowania, chyba że regulamin na uczelni lub przepisy o pomocy materialnej stanowią inaczej. Zatem może nadal korzystać z uprawnień, które wynikają z posiadania legitymacji studenckiej, np. 50-proc. zniżki na przejazdy komunikacją miejską i 51-proc. na przejazdy PKP. Poza tym ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej.
Podstawa prawna
Art. 172 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Czy można wnioskować o zapomogę
W przyszłym roku urodzę dziecko. Podobno uczelnia może w takim przypadku przyznać mi pieniądze np. na zakup wyprawki dla malucha. Czy rzeczywiście jest szansa na takie wsparcie?
TAK
Niektóre uczelnie tworzą z własnych środków fundusze dla studentów, którzy zostaną rodzicami. W jego ramach można otrzymać np. pieniądze na zakup wyprawki dla dziecka. Poza tym część studentów stara się również o wypłatę zapomogi. Wszystko jednak zależy od okoliczności. Aby zapomoga była przyznana zgodnie z prawem, muszą być spełnione warunki, które wskazuje ustawa. Może być wypłacona studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga może być przyznana dwa razy w roku akademickim.
Podstawa prawna
Art. 66 ust. 2, art. 183 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Czy uczelnia zapewni żłobek
Od semestru letniego zamierzam podjąć studia. Opiekuję się 1,5-rocznym synkiem, którego niestety nie udało mi się zapisać do publicznego żłobka, a na prywatny mnie nie stać. Czy na uczelni mogę się starać o zapewnienie opieki dla dziecka podczas zajęć?
TAK
Obecnie coraz więcej uczelni oferuje studentom żłobki dla ich maluchów. Działają one zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych. Warto zatem, decydując się na kształcenie w szkole wyższej, zwrócić uwagę także na to, czy wspiera ona studentów rodziców w opiece nad dziećmi, organizując np. uczelniane żłobki.
Podstawa prawna
Art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Czy szkoła może przyznać dodatkowe stypendium
Kształcę się w szkole wyższej. Mam trzyletnie dziecko. Pobieram stypendium socjalne, ale to bardzo niska kwota, która nie wystarcza na utrzymanie. Czy uczelnia może przyznać mi dodatkowe wsparcie?
TAK
Niektóre uczelnie poza wsparciem socjalnym, które finansuje budżet państwa, oferują również dodatkowe stypendia wypłacane z własnych środków. Jedną z takich szkół jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Na tej uczelni studenci, którzy są rodzicami, mogą wnioskować o jednorazowe stypendium. Wynosi ono 1 tys. zł. Świadczenie można otrzymać na jednego malucha jednokrotnie. O wsparcie mogą ubiegać się studenci studiów pierwszego (licencjackich, inżynierskich) i drugiego stopnia (magisterskich), którzy uczą się w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, a także doktoranci. Pomoc finansowa przyznawana jest osobom, których dziecko w dniu złożenia wniosku nie ukończyło sześciu lat. Z kolei ubiegający się o świadczenie w chwili złożenia wniosku nie może mieć ukończonych 24 lat. Dla osób na studiach drugiego stopnia wiek ten wynosi 26 lat, a dla doktorantów 30 lat. Wysokość stypendium jest równa dla wszystkich i niezależna od dochodu w rodzinie i uzyskiwanej przez studenta lub doktoranta innej pomocy materialnej na AGH. Termin składania wniosków upływa 25 listopada. Gdy dziecko urodzi się po tym terminie, można złożyć wniosek w dowolnym czasie.
Podstawa prawna
Art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Czy dostanę pomoc tylko na uczelni
Jestem w ciąży. Dowiedziałam się, że w szkole wyższej, w której się uczę, mogę liczyć na wsparcie socjalne, a także na opiekę nad dzieckiem. Czy student może otrzymać pomoc finansową związaną ze sprawowaniem pieczy nad maluchem tylko na uczelni?
NIE
Obecnie prawo do zasiłku macierzyńskiego mają rodzice będący pracownikami, a także osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu (czyli przedsiębiorcy sami opłacający składki oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia, jeśli od nich odprowadzane są składki na ubezpieczenie chorobowe).
Jednak od 1 stycznia 2016 r. studenci (ale także np. uczniowie, bezrobotni) będą mogli wnioskować o świadczenie rodzicielskie. Wyniesie ono 1 tys. zł miesięcznie przez rok od urodzenia dziecka. W przypadku wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni. Przyznanie świadczenia jest niezależne od dochodu. Od momentu porodu rodzic będzie miał trzy miesiące na zgłoszenie się po nie. Jeśli przekroczy termin, pieniądze otrzyma dopiero od chwili złożenia wniosku. Co ważne, świadczenie rodzicielskie będzie wypłacane również osobom, które urodziły dziecko przed 1 stycznia 2016 r. Przykładowo jeżeli poród nastąpi jeszcze np. w grudniu 2015 r., świadczenie będzie wypłacane przez 11 miesięcy.
Dodatkowo już w przyszłym roku rząd planuje wprowadzić 500 zł miesięcznie pomocy na dziecko. Przyznanie świadczenia ma być uzależnione od osiąganego dochodu. Na razie jednak nie zostały przyjęte odpowiednie przepisy.
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 4 ustawy z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1217).
Czy dziecko również zamieszka w akademiku
Moja żona zaszła w ciążę. Studiuję w stolicy, dlatego z małżonką wynajmujemy mieszkanie. Jednak koszty są zbyt wysokie. Zamierzam od przyszłego roku akademickiego ubiegać się o miejsce w domu studenckim. Czy będą mogli ze mną zamieszkać żona i dziecko?
TAK
Studenci mogą starać się o miejsce w akademiku. Opłaty za wynajem pokoju w domu studenckim są znacznie niższe niż rynkowe. Jednak na większości uczelni trzeba się o nie zacząć starać np. jeszcze w czerwcu, przed rozpoczęciem roku akademickiego. Ponadto z przepisów wynika, że pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim uczelni publicznej przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd na zajęcia uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.
Ma prawo również do ubiegania się o miejsce dla małżonka i dziecka. Ponadto student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości właśnie z tytułu zamieszkania w domu studenckim. ©?
Podstawa prawna
Art. 173 ust. 2–3, art. 182, art. 185 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).